Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Božena Němcová: Divá Bára

Božena Němcová: Divá BáraKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Kroměříž

Charakteristika: Maturitní otázka z českého jazyka je rozborem díla Boženy Němcové Divá Bára. Po stručném životopise spisovatelky následuje převyprávění děje knihy a charakteristika jednotlivých postav. Autor si všímá i jazykové stránky a kompozice díla.

Obsah

1.
Životopis Boženy Němcové
2.
Obsah díla
3.
Charakteristika postav
4.
Zasazení díla do tvorby autorky
5.
Zasazení autora do kontextu literatury
6.
Žánr a aktuálnost díla v současnosti
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky

Úryvek

"Historická doba a žánr
 česká literatura 1. poloviny 19. století (Národní obrození), romantismus (konec 50. let)
 prolínání romantismu s realismem
 venkovská próza: soustřeďuje se na román a povídku
Obecné znaky: podat pravdivý obraz vesnice i s jejími nedostatky; snaha o hledání řešení těchto nedostatků (především návratem ke křesťanským ideálům); regionální charakter (autor píše o kraji, který zná, kde vyrůstal); využití dialektismu (postavy hovoří místním nářečím)
c) Další autoři tohoto období:
Karel Hynek Mácha (Máj), Josef Kajetán Tyl (Strakonický dudák), Karel Václav Rais (Zapadlí vlastenci)
30.-40. léta: 3. generace národního obrození:
1) hledání východiska z krize světa, je v lásce, která je mocnější než všechny problémy (Tyl)
2) romantický světobol a rozervanost (Mácha)
3) důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetvářejí ji (Erben)
a) prolínání romantismu s realismem - venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě s harmonickými lidskými vztahy (Němcová)
b) Satira - boj proti útlaku a za národní svobodu (Havlíček)
50. léta - počátky realismu v naší literatuře

Popsat kompozici díla, uvést klíčové motivy a témata
-Kompozice: řetězová – návaznost událostí spjatých s hlavním hrdinou
-Členění textu – 3 kapitoly
- Úsilí o lepší postavení ženy ve společnosti, obraz autorčiny vlastní povahy, žena aktivně zasahuje do dění kolem sebe, dokáže za sebe bojovat
-Realistický popis společnosti rozdělené podle majetku. Upozornění na pokrytectví, kritika pověrčivosti. Až strach ze strašidla (ze smrti) dohnal lidi k pokání a víře.
-Odsouzení jedince, který se odmítá ztotožnit s ostatními.Společnost odmítala Báru, přestože neznala její charakter, a kritizovala Elšku, že kamarádí s pastýřovou dcerou.
-Každý člověk, který je takový, jaký je, může být milován.

Jaké jazykové prostředky autor volil
 Vypravěč: er-forma, dialogy, přímá řeč
 převaha spisovné češtiny
 neutrální (sad, chalupa, košile)
 odborná (Vltava, Praha, očistec)
 knižní (hrdlo, ..plakala až jí srdce usedalo..)
 nespisovná
 obecná (nanejvejš, strejček, čtyrycátý rok)
 hanlivá (jedubaba, netvor)
 historismy = pojmenování již neexistující věci (koleska, loktuše, husopas, šerka)
 archaismy (suknice, chyžka, neť, dřevenka)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50f2a20602104.zip (871 kB)
Nezabalený formát:
Bozena_Nemcova_Diva_Bara.pdf (901 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse