Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Kompletní maturitní otázky z českého jazyka - maturitní otázka 2/3

Kompletní maturitní otázky z českého jazyka - maturitní otázka 2/3

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje veškeré části maturitních otázek z literatury. Některé části gramatiky nejsou vypracovány, obecně jsou velmi stručné. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Moderní umělecké směry a česká poezie na přelomu 19. století - maturitní otázka 1/3, následující Hledání a zápasy současné české prózy, poezie a dramatu - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Literatura a její společenská funkce
1.1
Základy informatiky (bibliografie knihy; knihovny)
2.
Středověké umění, zvláště literatura
2.1
Čeština a příbuzné jazyky (hlavně Slovenština)
3.
Snahy o nápravu církve a společnosti v české literatury 14. a 15. stol.
3.1
Vývoj národního jazyka
4.
Humanismus a renesance ve světové a české literatuře
4.1
Homonyma, Synonyma, Antonyma
5.
Barokní umění a česká literatura v době pobělohorské
5.1
Stavba souvětí
6.
Úloha vědy a myšlenky slovanské vzájemnosti v době národního obrození
6.1
Jazykověda a její disciplíny
7.
Lidová slovesnost a její inspirační zdroj
8.
Romantismus jako umělecká metoda a životní postoj
8.1
Druhy přívlastků a jejich užití
9.
Realismus 1 stol. ve světové a české literatuře
9.1
Tvarosloví sloves
10.
Kulturní, společenský rozmach české společnosti v 60. letech 19. stol.
11.
Tematická a žánrová rozrůzněnost v tvorbě ruchovců a lumírovců
11.1
Jazyk a jeho funkce:
12.
Moderní umělecké směry ve výtvarném umění a literatuře na přelomu 19. a 20. stol.
12.1
Zvuková stránka jazyka
13.
Negace měšťáctví a hledání pozitivních hodnot v umění na přelomu 19. a 20. století
13.1
Slovní zásoba a její slohové rozvrstvení
14.
Obraz 1. světové války v literatuře
15.
Meziválečná umělecká avantgarda. Vývoj české poezie 20. a 30. let
15.1
Změny slovního významu
16.
Vývoj meziválečné prózy
16.1
Nepravidelnosti ve větné skladbě – samostatný větný člen, vsuvka
17.
Česká a světová literatura v boji proti fašismu a válce
17.1
Druhy vět podle postoje mluvčího
18.
Zrání nových básnických generací v poválečné poezii
18.1
Tvoření slov
19.
Vývoj poválečné prózy
19.1
Sloh, Slohotvorní činitelé
20.
Současné kulturní dění, zejména poezie, próza a drama
20.1
Principy českého pravopisu
21.
Historická tematika v literatuře od romantismu po současnost
21.1
Odborný styl
22.
Humor a satira v české literatuře
22.1
Národní jazyk a jeho útvary
23.
Vývoj balady v české literatuře
23.1
Stavba věty jednoduché, jednočlenné a dvojčlenné věty
24.
Vzájemný vliv literatury a žurnalistiky v našich tradicích i v současnosti
24.1
Publicistický styl a jeho útvary
25.
Společenská funkce divadelního a filmového umění
25.1
Projevy mluvené a psané, řečnický styl

Úryvek

“ 2. Středověké umění, zvláště literatura
- 5. až 15 století n. l. (Starověk – Novověk à Středověk)
- Začátky školství – 1. klášterní školy
- Feudální řád – vznik na troskách Římské říše (v Římě otrokářství)
 o moc se dělí
 církev (papež + duchovenstvo)
 světský panovník (král, císař)
 společnost rozdělena na
 feudály (panovník + šlechta)
 duchovenstvo
 poddaní
 ideologie – křesťanství
 uznávané náboženství
 představa o posmrtném životě
 společenský řád dán Bohem a člověk se podřizuje
 přináší závislost na vůli boží
II. Umělecké styly na našem území
- Románský:
rotundy, baziliky, kláštery, některé domy na Starém Městě
- Gotický:
Lomený oblouk
Hrady, katedrály, kláštery, Prašná brána, Karlův most
- Renesanční
Zámky, letohrádky (Belvedér)
III. Státní útvary na našem území
- 9. stol. – Velká Morava
- 10. stol. – Přemyslovský stát
IV. na území Velké Moravy se šíří křesťanství od Franků (ze západu) a z druhého směru z říše Byzantské. Vládce Velké Moravy Rastislav žádá byzantského císaře o vyslání věrozvěstů aby odolal tlakům Francké říše.
- r. 863 příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje (svátek 6.7.), na Velkou Moravu i politický charakter a upevnila se tak moc knížete Rastislava a církve.
 Cyril a Metoděj - základy vzdělanosti, Staroslověnština a písmo Hlaholice (malá písmena řecké abecedy - rozsypaný čaj na maturitním textu) a Cyrilice (velká písmena řecké abecedy) přeložena důležitá díla (Bible, modlitby). Proglas (veršovaná předmluva k Bibli, který zdůrazňuje právo na vlastní jazyk)
- r. 973 vznik biskupství
- r. 995 vyvraždění Slavníkovců
- Středisko staroslověnské vzdělanosti - Sázavský klášter (1032 - 1097)
- Staroslověnská literatura
 Život sv. Václava (= legenda)
- Latinská literatura (souběžně se staroslověnskou l.)
 Kristiánova legenda („Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily“)
- 11. stol.
 staroslověnská literatura ztrácí své pozice, dále jen modlitbách
 Staroslověnština přijímá české prvky - nejstarší duchovní píseň „Hospodine, pomiluj ny“, původně staroslověnská, vyjadřuje prosbu o mír a úrodu
 péče o písemnictví je pouze v rukách duchovenstva (latina)
 Kosmas – kronika česká (latinsky)
 1. dílo o osudech národa
 politický cíl – upevnění ČS, bez zmínky o slovanské liturgii
 prameny – bájná vyprávění starců, svědectví, vlastní zážitky
 Kosmas – vzdělaný a scestovalý
 Pronikání češtiny do náboženství – Glosy
 Duchovní píseň „Svatý Václave“ – prosba k patronu české země o ochranu národa
V. Písemnictví vrcholného feudalismu
- vznik a rozvoj česky psané literatury
- Přemysl Otakar I. – zlikvid. feud roztříštěnost a vytvořil pevný stát
- 1212 - Zlatá bula sicilská – upravuje postavení státu a krále
- Rozvoj česky psané literatury
 snaha osvobodit lit. od závislosti na duchovenstvu
 vznik světské tvorby
 tvůrci z řad šlechty a později vzdělanci spjati s měšťanstvem
- Nejstarší dochované skladby
 duchovní lyrika – Ostrovská píseň, Kunhutina motlitba
 duchovní epika – legendy – O Jidášovi
 Kronika Zbraslavská 13. – 14. stol.
 Pasionál abatyše Kunhuty (z Jiřského kláštera)
 hlavní dílo světské epiky – Alexandreis
 Dalimilova kronika – 1. česky psaná (veršovaná) neznámý vlastenecký autor (odpor proti cizím vlivům) – dějiny od příchodu praotce Čecha
B: Čeština a příbuzné jaz. (hlavně Slovenština)
I. Indoevropské jazyky
- germánské j.
- románské j.
- baltské j.
- slovanské j.
 západní
 čeština
 slovenština
 polština
 východní
 ruština
 Bělorusčina
 Ukrajinčina
 jižní
 srbština
 chorvatština
 slovinština
II. Vztah českého a slovenského jazyka
- slovenština je nejbližší češtině
- společné soužití ve VM
- po rozpadu VM Češi a Slováci odděleni až do roku 1918, znovu odtrženi za Protektorátu 1939 (®Slovenský štát) od r. 1993 Slovenská republika
- spisovná slovenština od 19. stol. (Ľudovít Štůr)
- jazykové rozdíly č. j. a s. j. hlavně v hláskosloví, větná stavba podobná
 ô [uo]
 ä [e]"

Poznámka

Vypracování v heslech je poměrně přehledné a snadno se v něm orientuje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse