Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura předhusitská a husitská, osobnost mistra Jana Husa - maturitní otázka

Literatura předhusitská a husitská, osobnost mistra Jana Husa - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury seznamuje s autory a díly předhusitského, husitského a pohusitského období se zaměřením na tvorbu a život mistra Jana Husa.

Obsah

1.
Předchůdci Husovi
2.
Mistr Jan Hus
3.
Literatura v době husitských bojů
4.
Literatura doby polipanské

Úryvek

"- konec 14. stol – pol. 15. stol.
- z literatury mizí duchovní a rytířská epika, středověké drama, světská lyrika a do popředí se dostává satira, duchovní píseň, traktát (středověká náboženská úvaha), kronika a kázání
- vrcholí proces počešťování, demokratizace literatury a laicizace

1)Předchůdci Husovi
- většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti Na náboženském podkladě
- JAN MATĚJ Z JANOVA – učenec, psal latinské spisy, jeho spisy ovlivnily Mistra Jana Husa
- KONRÁD WALDHAUSER – kazatel německého patriciátu a univerzitních studentů (pozván Karlem IV)
- JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE – český kazatel (v kapli Betlémské), nejradikálnější, největší vliv měl na chudinu, měl vliv na T. Štítného a později na Husa
- TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO – bez teologického vzdělání, zchudlý šlechtic, píše česky, zpřístupnil nejvyšší soudobou vzdělanost širšímu okruhu čtenářů, psal sborníky a traktáty:
- Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – tento spis se týkal nejen věcí křesťanských, ale i praktického života
- Řeči besední – o základech věrouky
- Řeči sváteční a nedělní – výklad části evangelia

2) MISTR JAN HUS (asi 1370 – 6.7.1415)
- narodil se v Husinci u Prachatic, pocházel z chudé rodiny, studoval na pražské univerzitě, pak univerzitní mistr, vysvěcen na kněze a pak rektor univerzity, kázal v Betlémské kapli – česky
- v jeho dílech vyvrcholily reformační snahy, ovlivněn názory Milíče, Johny Wickliffa (mistra oxfordské univerzity)
- měl spory s církví kvůli obhajobě Wicliffa, kritice církve (prodávání odpustků, bohatství církve, mravní zkaženost církve, proto vypovězen z Prahy a dán do klatby (nemohl vykonávat církevní úkony), proto žil na jihu Čech a kázal na Kozím hrádku a na Krakovci
- r. 1414 ho vyzval císař Zikmund, aby se ospravedlnil před církevním koncilem k tomu ale nakonec nedošlo, byl tam ale uvězněn a 6.7.1415 upálen v Kostnici
- díla: latinsky a česky
-latinsky – pro učence
- O církvi – popírá papežovo postavení (není třeba poslouchat ani papeže pokud nežije v souladu se zásadami křesťanství), hlavou církve je Kristus a příslušníkem ten, kdo nemá hřích,
- česky – pro lid
- Výklad Viery, Desatera a Páteře – vyklad 3 modliteb, úvahy o mravním životě a kritika společnosti
- Knížky o svatokupectví – ostrá kritika církve – prodávání odpustků, braní poplatků za náboženské úkony – křtiny, svatby, pohřby, obohacování církve, rozmařilý život kněží
- Postila –kázání, která následovala při nedělních mších po přečtení části evangelia jako výklad evangelia (post illa verba = po oněch slovech)
- O šesti bludech – o vztahu církve a normálního života
- listy z Kostnice = Husovy listy – dopisy, které psal svým přátelům, univerzitním mistrům a žákům z Kostnice, v nich se stále zasazoval o pravdu a spravedlnost, ale zároveň přiznává, že není neomylný
- zásluhy o český jazyk:
- O pravopise českém – pravopis spřežkový, (spřežkami se vyjadřovala délka samohlásek (aa, zz) nahradil diakritickým ( rozlišující se znaménky – dlouhé samohlásky označoval čárkou, měkké souhlásky tečkou, např.: (žádá – zzaadaa => zádá), odstranil archaismy, nahrazoval německá slova českými
- význam:
- urychlil vyvrcholení odporu proti církvi, odhaloval příčiny společenských nedostatků"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek, důležité informace jsou zvýrazněny tučně nebo barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fd8a988c0d6f.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_husitstvi_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse