Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně zpracované maturitní otázky z literatury, která přehledně seznamují s jednotlivými obdobími, jejich hlavními zástupci v literární nebo dramatické tvorbě a jsou zároveň doplněny o popisy dobových podmínek, charakteristiky daných období a žánrů, ale také některými významnými díly.

Obsah

1.
Nejstarší literatury světa
a) Sumerské písemnictví
b) Indické písemnictví
c) Čínské písemnictví
d) Egyptské písemnictví
e) Arabské písemnictví
f) Hebrejské písemnictví
g) Antické písemnictví
2.
Vývoj literatury na našem území do 14. století
3.
Husitská literatura
4.
Renesance a humanismus ve světě a v Čechách
a) Itálie
b) Francie
c) Anglie
d) Španělsko
e) Portugalsko
f) Holandsko
5.
Česká humanistická literatura (1470 – 1620)
6.
Literatura období baroka
a) Anglie
b) Španělsko
c) Česká barokní literatura
7.
Klasicismus
a) Francie
b) Itálie
8.
České národní obrození
a) 1. fáze
b) 2. fáze
9.
Romantismus ve světové literatuře
a) Slovensko
b) Německo
c) Polsko
d) Anglie
e) Francie
f) Rusko
10.
Romantismus v české literatuře
11.
Realismus ve světové literatuře
a) Anglie
b) Francie
c) Rusko
d) Norsko
e) Polsko
12.
Realismus v české literatuře
13.
Vývoj české prózy mezi válkami (bez Karla Čapka)
14.
Život a dílo Karla Čapka
15.
Vývoj české poezie mezi válkami a za okupace
16.
Světové války a jejich odraz ve světové a české literatuře
17.
Česká próza 1945 – 1968
a) Společenské podmínky
b) Literatura
18.
Vývoj divadla do konce 19. století
a) Antické drama
b) Středověké drama
c) Baroko
d) Národní obrození
e) Realismus
20.
Dějiny českého národa a jejich zachycení v literatuře
21.
Vývoj satiry v české literatuře
22.
Česká literatura v exilu a samizdatu
23.
Česká próza po r. 1968
a) Společenské podmínky
b) Literatura
24.
České drama 20. století

Úryvek

"NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY PŘELOMU 19. A 20. ST.

období průmyslové revoluce, vzniká Trojspolek a Trojdohoda a soupeření mezi nimi vede až k 1. sv. válce, nejvyspělejším státem v Evropě byla Anglie, konec 19. st. přinášel nové pohledy: iracionalismus, začínají se prosazovat nové myšlenkové proudy založené na mimorozumovém vnímání světa

symbolismus
umělecký směr, který využívá k označení skutečností symbolů, která vznikají na základě určité podobnosti (vnější nebo vnitřní), autor se snaží zachytit určitou skrytou představu, nálady, city, zachycení skutečnosti tedy probíhá smyslovým vnímáním autora, nejvýrazněji se projevil u francouzských „prokletých básníků“

impresionismus
umělecký směr, který vznikl na základě Monetova obrazu „Imprese“ (dojem), který zachycoval východ slunce nad mořskou hladinou, základním znakem v literatuře je zachycení individuálního prožitku neopakovatelného okamžiku

dekadence
umělecký směr, jehož základním znakem je kritika měšťanské společnosti, její úpadek, často se objevují tabuizovaná témata (erotika, morbidní témata, kritický postoj k bohu, mystika…)
naturalismus
je to krajní směr realismu vzniklý ve Francii, hlavním hrdinou je člověk, jehož chování je ovlivňováno sociálním prostředím a dědičností, někdy se snaží člověka zobrazit v různých situacích přehnaně realisticky (drastické scény, krev, špína…)

SVĚTOVÁ LITERATURA
a) symbolismus – francouzští prokletí básníci
Charles Baudelaire
je autorem básnické sbírky Květy zla, která byla po svém vydání zakázána, objevují se v ní pochmurná témata, autobiografické prvky

Paul Verlaine
žil bohémským způsobem života, známý je jeho vztah k Rimbaudovi, jako svého přítele jej postřelil a byl na 2 roky uvězněn, na konci života se toulal a holdoval alkoholu
básnické sbírky: Saturnské básně, Písně beze slov

Arthur Rimbaud
všechnu svoji tvorbu vytvořil mezi 15. až 19. rokem svého života, poté prožil dobrodružný život, ve své poezii kritizoval francouzskou společnost, ale napsal také řadu lyrických básní, uznání dosáhl až po své smrti, stejně jako ostatní prokletí básníci používá 1. a 3. os., č. j.
básnická sbírka Iluminace
samostatná báseň Opilý koráb
autobiografická, přirovnává se ke korábu, který se houpe na vlnách jako jeho život

b) impresionismus
A. P. Čechov - Rusko
R. M. Rilke Německo

c) naturalismus
August Strinberg (Švédsko)
je autorem románu Sňatky (Manželství)
projevil v něm silně odmítavý postoj k ženám a manželství přirovnává ke kleci, v níž se perou 2 opeřenci
d) dekadence
Oskar Wilde (Anglie)
jako homosexuál měl značné problémy ve společnosti, autor románů a divadelních her
román Obraz Doryana Graye
komedie Jak je důležité míti Filipa

ČESKÁ LITERATURA
koncem 19. st. se vytvořilo umělecké sdružení pod názvem Česká moderna, hlavními představiteli byli J. S. Machar a F. X. Šalda, vytvořili program České moderny (manifest), obsahoval zejména požadavky politické a společenské, v literatuře požadoval individualismus

Česká moderna

F. X. Šalda
literární kritik, který přednášel dějiny literatury na univerzitě a podílel se na vydávání Ottova slovníka naučného, kritiku uveřejňoval prostřednictvím svého časopisu Šaldův zápisník, teoretická díla o literatuře a umění: Duše a dílo, Boje o zítřek

Otokar Březina
hlavní představitel českého symbolismu
básnické sbírky: Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámů, Ruce
vytvořil je během 6 let

Antonín Sova
pochází z jihočeského Pacova (náměty ve své tvorbě)
básnické sbírky:
Realistické sloky, Květy intimních nálad, Z mého kraje
impresionistická poezie z jižních Čech

Soucit i vzdor, Zlomená duše
zklamání a protest na současný svět
Vybouřené smutky, Údolí nového království
symbolismus, pohled do budoucna

Dobrodružství odvahy
kolektivní vzpoura

představu nového světa vyjadřuje většinou náboženskými symboly (Nový Kristus, Kristus budoucnosti)

Zpěvy domova
vznikla za války

Krvácející bratrství, Jasná vidění, Naděje a bolest, Drsná láska
protikladnost

SKUPINA KOLEM MODERNÍ REVUE

Karel Hlaváček
hlavní představitel české dekadence, autor básnických sbírek: Sokolské sonety, Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna

Josef Svatopluk Machar
30 let žil ve Vídni – vliv na jeho tvorbu
tvorba:
Confiteor, Bez názvu, Třetí kniha lyriky – shrnuty do knihy Confiteor I – III
dílo má podobu zpovědi, nedůvěra ke společenským ideálům

Čtyři knihy sonetů
zklamání moderní civilizací, pocity „zbytečného“ člověka

Tristium Vindobona (Žalozpěvy z Vídně)
dává novou náplň politické poezii
Zde by měly kvést růže
veršované příběhy, několik kontrastních ženských osudů
Magdalena
veršovaný román, kritika maloměšťácké morálky

Svědomí věků
básnický cyklus, prochází dějinami a hledá výjimečné osobnosti

PROTISPOLEČENŠTÍ BUŘIČI

Stanislav Kostka Neumann
r. 1893 byl jako jeden z vůdců Omladiny zatčen a na 14 měsíců uvězněn, z tohoto vězení vznikla jeho 1. básnická sbírka Nemesis bonorum custos (Spravedlnost, ochránkyně dobrých) – obsahuje básně převážně s milostnou tematikou věnovanou jeho ženě Kamile, koncem století se sblížil s dekadentní skupinou kolem časopisu Moderní revue, z ní vznikla básnická sbírka Jsem apoštol nového žití, koncem 19. st. začal vydávat vlastní časopis Nový kult a začal se angažovat v anarchistickém hnutí, v r. 1905 odchází z Prahy na venkov nedaleko Brna a stává se spoluzakladatelem časopisu Alamanach na rok 1914 (spolupráce s K. Čapkem), z tohoto období pochází nejvýznamnější sbírka přírodní lyriky Kniha lesů, vod a strání, poté ještě vydal sbírku civilizační poezie Nové zpěvy, po 1. světové válce a po návratu z Balkánu začal sympatizovat s komunisty a jeho poezie odráží levicový postoj

Viktor Dyk
básnická sbírka: Milá sedmi loupežníků
za války vyšly sbírky: Okno, Anebo, Lehké a těžké kroky
novela Krysař
město Hameln ohrožují krysy, měšťané pozvou krysaře, aby město krys zbavil, krysař pomocí píšťalky městu pomůže, ale peníze za práci nedostane, nabízí mu jako náhradu výrobky z dílen, to Krysař odmítne, chce se městu pomstít, zapíská na píšťalku, kterou vábí krysy, ale nepíská tlumeně jako jindy, vábivý a silný zvuk píšťaly dovede všechny do propasti, jako poslední se do ní vrhá sám Krysař, jediným živým obyvatelem zůstává hlupák Seep Jürgen, uslyší píšťalu ve chvíli, kdy k němu dolehne pláč opuštěného dítěte, pláč je silnější než zvuk píšťaly a chce dítěti pomoct

Fráňa Šrámek
básník, prozaik a dramatik, je spjat s rodnou Sobotkou, Prahou a Pískem, základní témata v jeho tvorbě: protiválečná tematika, příroda, láska, byl antimilitarista, představitel impresionismu a vitalismu (směr, který oslavuje mládí a lásku)
báseň: Píšou mi psaní

sbírky veršů: Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý
vystupuje v nich jako antimilitarista a protispolečenský buřič

básnické sbírky:
Splav – inspirovaná válečnými zážitky
Básně, Nové básně – vzpomínkové válečné sbírky, obracejí se k rodnému kraji
Ještě zní

romány:
Stříbrný vítr – student Jan Ratkin
Křižovatky – radostnou víru v mládí zastoupila skepse
Tělo – rozpad manželského života v době války

dramata:
Léto – komedie
Měsíc nad řekou, Hagenbek

Karel Toman
1. sbírka: Pohádky krve
vliv symbolismu, téma zklamané lásky

básnické sbírky:
Torzo života
tragicky laděné verše, poprvé se objevuje typ ženy, která si svobodu za svou lásku bojuje proti dobové zvyklosti

Melancholická pouť, Sluneční hodiny
objektivní postoj k realitě

Verše rodinné a jiné, Měsíce, Hlas ticha
ohlas války, rozpor poválečného světa

Stoletý kalendář

František Gellner
jeden z nejznámějších českých prokletých básníků
básnické sbírky: Po nás ať přijde potopa, Radosti života
za svého života tvořil také povídky, fejetony, dramata a romány, překládal a kreslil

Petr Bezruč
2 roky strávil ve Frýdku – Místku, což mělo zásadní vliv na jeho tvorbu (sociální a národností otázky)
soubor básní: Slezské písně
nejprve vycházeli časopisecky v časopise Čas, původně sbírka obsahovala 51 básní, knižně vyšla až r. 1909
hlavním dějištěm je Slezsko, které trpí poněmčováním a popolšťováním, chudoba tohoto kraje
sbírka vyjadřuje touhu po svobodě, lepších sociálních podmínkách a národnostní boj, uvědomuje si také otázky života a smrti, lásky nenávisti
náměty: národnostní, sociální a intimní
žánry: sociální balady, intimní lyrika, epické básně, v některých básních se Bezruč ztotožňuje s hrdiny, v některých vystupuje jako lidový vypravěč
kontrasty: bída chudých x blahobyt bohatých, krásná příroda x těžký život, zklamání lásky x zklamání lidu, antika x současnost

báseň Kantor Halfar
popis tragedie českého učitele, vlastenec, který odmítá popolšťování školství, odmítá učit nenáviděným jazykem, nesmí vykonávat svou práci, bezvýchodnou situaci řeší sebevraždou

báseň Maryčka Magdónova
tragedie dívky, sirotka, po smrti rodičů se musí starat o obživu svou i svých sourozenců, v zimě vezme trochu dříví z lesa markýze Géra, je přistižena a zatčena, rozhodne se ukončit život sebevraždou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10995
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse