Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury a českého jazyka (gymnázium)

Maturitní otázky z literatury a českého jazyka (gymnázium)

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

1.a) písemnictví staroslověnského a latinského
- charakteristika doby, význam, hlaholice, staroslověnština
- staroslověnské p.: duchovní písně, bohoslužebné knihy, právnické památky, modlitby
- pronikání čeština a latiny, Kosmova kronika

b) vývoj jazyka
- bohemiky, glosy
- Jan Hus
- humanismus: knihtisk, Komeský, Bible Kralická
- pobělohorská doba
- národní obrození - Dobrovský, Jungmann, Kramerius
- Pražský lingvistický kroužek
- Jan Gebauer

2.a) Vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století
- zvláštnosti a žánry staročeských památek
- kroniky
- literatura doby Karla IV. - drama, žákovská poezíe, sociální satira, rytířské eposy,
filozofická próza, legendy(duchovní epika), světská lyrika - milostné písně
- předchůdci Jana Husa - učení a lidoví kazatelé
- alegorie, duchovní lyrika, zábavná próza, odborná próza

b) Přehled vývoje českého jazyka v době předhistorické a od 11. do 17. století

3.a) literatura doby Husitské
- charakteristika doby
- předhusitští kazatelé (2. pol. 14. století) - Matěj z Janova, Konrád Waldhauser, Jan Milíč
z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného
- vystoupení mistra Jana Husa (konec. 14. století až do r. 1415) - život, dílo, pravopisné
změny
- období husitských válek - Jan Želivský, válka v literatuře
- doznívání husitství (2. pol. 15. stol. Vláda Jiřího z Poděbrad)

b) Vývoj českého pravopisu a jeho dnešní rysy
- hláskové změny s datací a příklady
- tvaroslovné změny - duál, rozlišení mužského životného a neživotného rodu, změny
koncovek, zánik aoristu a plusquamperfekta

4.a) Literatura období renesance a humanismu
- vznik, znaky humanismu
- evropská renesance: Itálie, Francie, Anglie, Španělsko
- renesance a humanismus v Čechách - specifické znaky, latinští humanisté, národní
humanisté
- péče o jazyk a překlady

b) Vývoj českého slovníkářství
- latisko-české slovníky
- Veleslavínovy slovníky
- Jan Amos Komenský
- Josef Jungmann
- Ottův slovník naučný
- typy slovníků

5.a) Evropské baroko. Česká literatura doby pobělohorské
- charakteristika doby, znaky
- tvorba: Španělsko, Itálie, Anglie
- Čechy - Komenský, Balbín, Adam Michna z Otradovic, Briedel, kázání, postily, knihy
exempel

b) Přejímání slov z cizích jazyků
- co jsou slova cizího původu
- odkud se přejímá
- příčiny přejímání
- zásady při používání cizích slov

6.a) Předpoklady vzniku národního obrození, jeho další průběh. Podíl vědy v národním
obrození, lidový proud v tomto období, Rukopisy
- 3. fáze NO - Tyl, Erben, Sabina, Fryč,
b) Přehled nářečí českého jazyka
- definice dialektu, příklady (česky, hanácky, moravskoslovensky, lašsky)
- interdialekt a jeho vznik

7.a) Romantismus ve světové a české literatuře
- společesnké podmínky, znaky
- tvorba: Velká Británie, Francie, Německo, Rusko, USA
- Čechy - Karel Hynek Mácha

b) Slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma
- jejich charakteristika
- slova mnohoznačná

8.a) Realismus v evropských literaturách.
- společenské podmínky, znaky, literární prostředky
- tvorba: Francie, Anglie, Rusko, Norsko, U.S.A

b) Neohebné slovní druhy
- charakteristika příslovců, předložek, spojek, částic a citoslovců, a jejich dělení

9.a10.a) Generace májovců, lumírovců a ruchovců
- znaky
- zásady májovců, jejich poezie a próza
- porovnání zásad lumírovců a ruchovců a jejich díla

b) Větné členy, věta dle členitosti
- větný člen - základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný
- podmět, přísudek, přívlastek, doplněk, předmět, příslovečné určení
- jednočlenné a dvojčlenné věty

b) Ohebné slovní druhy
- charakteristika, dělení, co u nich určujeme

11.a) Rozvoj české realistické prózy v druhé polovině 19. století, próza s tématikou českého
venkova
- hledání realistického obrazu skutečnosti v české literatuře: Josef Kajetán Tyl, Karel
Havlíček Borovský, Božena Němcová
- realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let 19. století - Ladislav Stroupežnický,
Gabriela Preissová, Alois a Vilém Mrštíkové
- venkovská próza - Karel Václav Rais, Tereza Nováková, Josef Holeček, Antal Stašek

b) Slohové rozvrstvení slovní zásoby
- aktivní a pasivní slovní zásoba
- spisovná a nespisovná sl. zásoba
- podle slohového a citového zabarvení, historičnosti a obraznosti

12.a) Česká historická próza v době nástupu realismu, její další vývoj, příklady ze světové
literatury
- Václav Beneš Třebízský, Alois Jirásek, Zikmund Winter
- meziválečná historická beletrie - Václav Vančura, Ivan Olbracht, Jaroslav Durych
- světová literatura - Lev Nikolajevič Tolstoj

b) Shoda řízenost, její význam pro pravopis
- charakteristika řízenosti a shody

13.a) Nástup nové generace 90. let 19. století generace buřičů
- znaky
- česká literatura přelomu 19. a 20. století - anarchismus, antimilitarismus, civilismus,
vitalismus, anarchističtí buřiči, Almanach na rok 1914
- anarchističtí buřiči - Viktor Dyk, František Gellner, Fráňa Šrámek, Karel Toman,
Stanislav Kostka Neumann, Petr Bezruč, Jaroslav Hašek

b) Tvoření slov, obohacování slovní zásoby
- tvoření slov: odvozováním, skládáním, zkracováním, morfém, slovotvorný základ,
slovotvorný prostředek, základové slovo, slovní čeleď (rodina)
- obohacování slovní zásoby: přejímáním slov, tvoření nových slov, spojováním slov v
sousloví

14.a) Obraz 1.světové války a bolševické revoluce ve světové a naší literatuře
- meziválečná situace u nás a ve světě, znaky
- Jaroslav Hašek, Karel Čapek
- Erich Maria Remargue, Henrich Mann, Tomas Mann, Lion Feuchwanger, Romaine
Rolland, Ernest Hemingway, John Steinbeck

b) Souvětí podřadné, druhy vedlejších vět
- charakteristika
- druhy a příklady: podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, příslovečná (místní,
časová, způsobová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková), doplňková

15.a) Světová literatura po roce 1945
- situace ve světě
- existencionalismus - Jean Paul Sartre, Albert Camus
- neorealismus - Moravia Alberto
- Beat generation - Robinson Jeffers, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Charles
Bukowski
- absurdní literatura - Alfred Jarry, Samuel Beckett
- Mladí rozhněvaní muži - Kingsley Amis
- nový román - Alain Robbe-Grillet
- magický realismus - Gabriel García Márquez
- postmodernismus - Umberto Eco, Vladimír Nabokov

16.a) Balada ve světové a české literatuře
- typy balad
- František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben
- sociální balada - Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Jiří Wolker, Vítězslav
Nezval, Ivan Olbracht, Vladislav Vančura, Marie Maierová, Jarmila Glazarová

b) Souvětí souřadné, parataxe, hypotaxe
- charakteristika souvětí, parataxe a hypotaxe
- typy souvětí - kopulativní, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodové, důsledkové,
vysvětlovací

17.a) Meziválečná avantgarda, moderní básnické směry, proletářská poezie, reflexní a
meditativní poezie
- nové umělecké směry: impresionismus, symbolismus, dekadence
- Francie - Charles Baudlaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud
- USA - Walt Whitman
- Čechy - Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otakar Březina, Karel Hlaváček,
František Xaver Šalda
- začátek 20. století - proletářské umění, poetizmus, surrealízmus = nadrealizmus,
vitalismus, expresionismus, futurismus
- Jiří Wolker, Josef Hora, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Jiří Orten, František Halas,
František Hrubín

b) Jazykověda a její disciplíny
- hláskosloví - fonetika, fonologie, ortoepie, ortofonie, ortografie
- gramatika - morfematika, morfém, morfologie, syntax, lexikologie, sémantika,
slovotvorba, stylistika, dialektologie
- nové obory jazykovědy

18.a) Česká próza ve 20. a 30. letech
- typy - psychologická próza, katolická próza, ruralismus, reakce na válku, legionářská
literatura, zájem o běžný život obyčejného člověka, socialistický proud, český
expresionizmus, tendence pragmatizmu, iracionální próza, historická
- psychologická próza - Václav Řezáč, Egon Hostovský, Jarmila Glazarová, Jaroslav
Havlíček
- demokratický proud literatury - Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass
- katolický proud - Jakub Deml, Jaroslav Durych
- levicově orientovaná literatura - Jan Zahradníček
- iracionální próza - Ladislav Klima
- imaginativní próza - Vladislav Vančura, Jan Čep
- společenská linie literatury - Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová

b) Větné vztahy, vztahy mezi souřadnými větnými členy
- vztah podřazovací (hypotaxe), vztah přiřazování, řazení (parataxe)
- souvětí souřadné - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodové,
důsledkové, vysvětlovací

19.a) Spisovatelé proti fašismu, literatura v letech nacistické okupace
- dobová situace
- Kamil Bednář, Jindřich Chalupecký, Jiří Orten, Jan Drda, Eduard Bass
- spisovatelé proti fašismu - Karel Čapek, Henrich Mann

b) Slovní přízvuk, zvuková podoba věty
- slabika, přízvuk, zvuková podoba věty

20.a) Obraz 2. světové války v naší a světové literatuře
- reakce na 2. světovou válku, vlny
- Moravia Alberto, Deník Anny Frankové, William Styron, Joseph Heller, Patrick Ryan,
Heinrich Boll, L. Liebnitz, Alexandr Solženicyn, Michail Šolochov
- Čechy - Ludvík Aškenazy, Jan Drda, Ladislav Fuks, Josef Škvorecký, Arnošt Lustig,
Jan Otčenášek

b) Slohotvorní činitelé, funkční styly
- stylová oblast běžně dorozumívací (hovorová)
- stylová oblast odborná
- stylová oblast publicistická
- stylová oblast umělecká
- stylová oblast administrativní
- stylová oblast řečnická

21.a) Česká literatura po roce 1948 do počátku 70. let
- témata, historické údaje, Ladislav Štoll
- oficiální proud - Václav Řezáč, Marie Majerová, Jan Drda, Jan Otčenášek, Ladislav
Fuks, Ota Pavel, Bohumil Hrabal
- exilová literatura - Pavel Tigrid, Arnošt Lustig, Josef Škvorecký, Ota Pavel, Ludvík
Vaculík, Milan Kundera
- Underground - samizdat - Egon Bondy

b) Popis, druhy popisu
- prostý, odborný, umělecký, statický, dynamický, popis pracovního postupu, návod
- kompozice popisu, postup, jazyk, syntax, osnova


22.a) Legenda, některý představitel poválečné světové literatury
- charakteristika legendy a apokryfu
- středověk - Jakub de Voragine, Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu,
Kristiánova legenda, Legenda o sv. Prokopu, Život sv. Kateřiny
- romantismus – realismus - Victor Hugo, Julius Zeyer, Jan Neruda

b) Jazyky indoevropské, slovanské - jejich vývoj
- zařazení slovanských jazyků - jazykové rodiny: Indoevropská, Indoíránské, Arménské,
Řecké, Albánské, Italické, Keltské, Germánské, Baltské, Slovanské

23.a) Česká lit. Kritika
- smysl, kritéria, autor a kritika, vývoj
- "Filipika proti Misomusům", Josef Dobrovský, František Ladislav Čelakovský, J. K.
Chmelenský, Karel Sabina, Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský, Jan Neruda,
Eliška Krásnohorská, J.S.Machar, V. Mrštík, A.Sova, Březina, F.X.Šalda, Bedřich
Václavek, Kurt Konrád, Josef Hora, Jaroslav Seifert

b) Informatika, Informační prameny, knihovny
- informace, informatika, knihovna, rešerše
- katalog - jmenný, systematický, předmětový, katalogizační lístek
- primární a sekundární dokumenty
- informační útvary - zpráva, oznámení, informace, inzerát, telegram

24.a) Vývoj českého divadla a jeho společenská funkce
- smysl divadla
- národní obrození, divadlo v Kotcích, Vlastenecké divadlo, Bouda (Václav Thám,
Prokop Šedivý), Stavovské Nosticovo divadlo, loutkové divadlo (Matěj Kopecký),
Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl
- divadlo a drama za májovců a lumírovců
- Prozatímní divadlo (Josef Jiří Kolár, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Alois Jirásek)
- Národní divadlo (Ladislav Stroupežnický, Gabriela Preisová, Alois a Vilém Mrštíkové)
- meziválečná divadelní tvorba ( Osvobozené divadlo, Divadlo Emila Františka Buriana,
Vítězslav Nezval)
- divadlo Speibla a Hurvínka
- Pavel Kohout, divadlo Na zábradlí, Divadlo Semafor, Divadla menších forem (Divadlo
Ypsilonka, Jiří Suchý a Jiří Šlitr, Jiří Grosman a Miloslav Šimek)
- významní dramatici - Milan Uhde, Václav Havel
- divadlo Járy Cimrmana, divadlo Husa na provázku, Činoherní klub, Divadelní pětka –
divadlo Sklep

b) Fonetika, fonologie, zásady správné výslovnosti
- charakteristika fonetiky, fonologie
- zásady správné výslovnosti, výslovnost samohlásek, souhlásek, slovní přízvuk

25.a) Česká satira, humor v literatuře
- satira ve středověké literatuře - Mastičkář, tvorba žákovská, česká satirická literatura (
Smil Flaška z Pardubic, Hradecky rukopis, Bajka o lišce a džbánu)
- satira v dílech K. Havlíčka a Svatopluka Čecha
- satira Jaroslava Haška a Karla Potáčka
- satira Osvobozeného divadla
- poválečná satira - Josef Škvorecký, Miroslav Švandrlík, Pavel Kohout, Michal Viewegh
- dnešní kritika a satira
- ironie, sarkasmus, hyperbola

b) Román, povídka, novela
- charakteristika těchto žánrů

26.a) Současná česká lit., rozhled ve světové literatuře, některé proudy, představitelé
- Ota Pavel, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Radek John, Michal Viewegh

b) Souvětí souřadné, podřadné, polovětné konstrukce
- polovětné konstrukce - volný přívlastek adjektivní, přístavek, přechodníková
konstrukce, infinitivní konstrukce podmínková
- souvětí souřadné - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důvodové,
důsledkové, vysvětlovací
- souvětí podřadné - podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná, příslovečná

27.a) Drama. Vývoj evropského dramatu
- pětistupňová kompozice, formy dramatu
- vývoj dramatu - klasické období, římské období, náboženské drama, renesanční
drama, barokní drama, klasicistní drama, preromantismus, romantismus, realismus,
předchůdci moderního dramatu – severské drama, moderní drama
- absurdní divadlo

b) Zvuková stránka jazyka, odchylky od větné stavby
- zvuková stránka jazyka - hlásky, základní složky mluvení, mluvidla, dělení hlásek dle
znělosti, dělení hlásek dle stavu ústní dutiny
- odchylky od větné stavby - elipsa, apoziopeze, atrakce, anakolut, zeugma,
kontaminace

28.
a) Česká literatura 70. a 80. let, situace na současném knižním trhu
- poezie - Jiří žáček, Karel Kryl, samizdatová a exilová literatura, Jaroslav Hutka, Ivan
Wernish, Ivan Diviš, Vratislav Effenberger, Jan Švankmajer, surrealistická skupina,
skupina undergroundu (Egon Bondy)
- próza - oficiální - Bohumil Hrabal, Ota Pavel, Vladimír Páral, samizdatová a exilová
literatura (Josef Škvorecký, Milan Kundera) Ludvík Vaculík, Radek John

b) Slovní zásoba, její rozvrstvení
- slovní zásoba - aktivní, pasivní
- rozvrstvení slovní zásoby - slovo, ustálená spojení, sousloví, frazeologie (spojení
frazeologická, rčení, pořekadla, pranostiky, přísloví)
- pojmenování, gramatická slova, poukázání, vlastní jména, slova cizího původu,
zastaralá (archaismy), novotvary (neologismy)

29.b) Řečnický projev
- pravidla mluveného projevu
- útvary řečnických projevů: politické projevy, slavností příležitostné projevy, mluvené
naučné projevy (referát, přednáška)

30.a) Téma nenaplněné lásky v literatuře
- období renesance a humanismu - William Shakespeare
- romantismus - George Gordon Byron
- období první světové války - Romane Rolland
- období 1945 - 1970 - Jan Otčenášek

b) Popis, charakteristika , líčení
- charakteristika těchto žánrů, návrh osnovy

31.a) Antická literatura a její odraz ve vývoji literatury
- řecká literatura - období archaické, období attické (tragédie, komedie, historická próza,
řečnictví, filosofická próza), období helénistické
- římská literatura - období staré, období vrcholné, stříbrný věk, období úpadku
- odraz Antické literatury ve vývoji další literatury

32.a) Osobnosti ve světové literatuře
- existencionalismus - Jean Paul Sartre, Albert Camus
- neorealismus - Moravia Alberto
- beat generation - Robinson Jeffers, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Charles
Bukowski
- absurdní literatura - Alfred Jarry, Samuel Beckett
- mladí rozhněvaní muži - Kingsley Amis
- nový román - Alain Robbe-Grillet
- magický realismus - Gabriel García Márquez
- posmodernismus - Umberto Eco, Vladimír Nabokov

33.a) Vývoj poezie (světové) v průběhu 19. století, proměny
- Beat generation - Robinson Jeffers, Lawrence Ferlinghetti
- konec 19. století - směry: impresionismus, symbolismus, dekadence
- romantismus - Novalis, Henrich Heine, Charles Baudlaire, Paul Verlaine, Jean Arthur
Rimbaud, Edgar Alan Poe, Walt Whitman

Poznámka

Maturitní otázky z literatury z gymnázia.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3462
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse