Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury a češtiny

Maturitní otázky z literatury a češtiny

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované maturitní otázky z literatury a gramatiky. Literatura pokrývá vše od nejstarších psaných památek v 25 otázkách a gramatika je rozdělena do 20 okruhů.

Obsah

I. Literatura
Č. 1 - Nejstarší literární památky, antická literatura, Bible
Č. 2 - Středověká literatura na našem území až po husitskou dobu
Č. 3 - Evropská renesance
Č. 4 - Český humanismus, baroko, J.A.Komenský
Č. 5 - Klasicismus, osvícenství, preromantismus v Evropě
Č. 6 - České národní obrození
Č. 7 - Evropský romantismus
Č. 8 - Český romantismus
Č. 9 - Světový realismus
Č. 10 - Počátky realismu v české literatuře
Č. 11 - Česká literatura v 60. až 80. letech 19. st.
Č. 12 - Světové drama
Č. 13 - Kritický realismus v české próze
Č. 14 - Vývoj českého divadla
Č. 15 - Umělecké směry konce 19.stol, avantgarda
Č. 16 - Česká poezie 90. let 19. století
Č. 17 - Česká poezie po 1. světové válce
Č. 18 - Česká próza 20. a 30. let 20. století
Č. 19 - Demokratická a psychologická próza mezi válkami
Č. 20 - Světová literatura 1. pol. 20. století
Č. 21 - Česká poezie po 1945
Č. 22 - Oficiální česká próza po 1945
Č. 23 - Samizdatová a exilová literatura po r.1948
Č. 24 - Tendence světové literatury po r. 1945
Č. 25 - Literatura mého kraje
II. Gramatické otázky
Č.1 - Indoevropské jazyky
Č.2 - Vývoj a původ českého jazyka
Č.3 - Obohacování slovní zásoby
Č.4 - Význam slova
Č.5 - Významové vztahy mezi slovy
Č.6 - Útvary národního jazyka
Č.7 - jazykověda
Č.8 - zvuková podoba jazyka
Č.9 - grafická podoba jazyka
Č.10 - slovní druhy
Č.11 - kategorie jmen
Č.12 - slovosled
Č.13 - přechodníky
Č.14 - druhy vět podle postoje mluvčího
Č.15 - jednoduché, jednočlenné a dvoučlenné věty
Č.16 - kategorie sloves
Č.17 - souvětí podřadné, druhy vět vedlejších
Č.18 - souvětí souřadné, vztahy mezi hlavními větami
Č.19 - odchylky z větného členění
Č.20 - rozvíjející větné členy

Úryvek

"Č. 9 – Světový realismus

- jeden ze dvou základních postojů, směrů, metod vidění skutečnosti
- v 2. pol. 19. stol. se vytvořili společenské i filosofické podmínky pro rozvoj, prohloubení realismu
• společenské předpoklady : souvisejí s rozvojem vědy, poznání, vzestupem průmyslu
• filosofické předpoklady : východiskem pro realismus je nový filosofický směr positivismus (zakladatelem je August Comte, hlásá, že skutečné a pravdivé je jen to, co lze dokázat smysly a zkušeností)
: rozvoj vědy -> dialektický materialismus (zdůrazňuje, že svět není soubor hotových věcí, ale je proces, nic není absolutní a konečné, toto propracoval Karel Marx, navázal na Hegela), aplikací na společnost je potom historický materialismus
- od realismu se odpojil směr tzv. kritický realismus : jeho cílem zobrazení je kritický přístup především k sociálním otázkám
- výtvarné umění
• zobrazuje žánrové sociální scény s propracovanými postavami, zobrazuje akci, děj
• malíři : G. Coubert (Francouz), H. Daumier (Francouz), I. Repin (Rus)

literatura
- všechny předchozí směry obracely pozornost na jednotlivce, který nějak vybočoval z průměru, ale realismus zobrazuje průměrného člověka, zaměřuje se na skupina, společnost a prostředí, toto nazýváme typizací (hrdiny je nositelem vlastností mnoha lidí)
- hrdina je zobrazován ve vývoji, na základě poznání, faktů
- dílo usiluje o objektivitu : autor se neztotožňuje s hrdiny, spíše se distancuje, autor zasahuje výběrem faktů a skutečností
- dílo usiluje o pravdivost, o věrné zobrazení skutečnosti, i když skutečnost nekopíruje
- naturalismus
• souvisí s kritickým realismem, objevuje se jen ve francouzské realistické literatuře
• vychází z učení H. Taina, sám sebe považoval za positivistu, mluvíme u něj o geografickém determinismu, podle něj umělecké dílo je výsledkem působení rasy, prostředí a času
• zdůrazňuje, že ctnost a neřest jsou stejně produktem jako cukr a vitriol
• věci duchovní jsou zcela a jen ovlivněny hmotou, omezuje člověka na výsledek pudů, dědičnosti a prostředí, ústí do pesimismu
• nejdůležitějším tvůrcem je Emile Zola, neukazuje východisko, člověka ponižuje na úroveň pouhé hmoty, absence hodnot
ruský realismus
- ruský realismus má některé specifické rysy
• rozvleklost, zdlouhavost, malá dějovost, jedná se o odraz ruské společnosti
• zaměřuje se na věci pod povrchem, na hlubší problémy, ve všech kvalitních dílech ne na umění, ale na filosofii, morálku
- Ivan Alexandrovič Gončarov
• jeho dílo je obrazem dřímajícího života Ruska
• Oblomov : román, hlavním hrdinou je Ilja Oblomov, žije v Petrohradě, je dobrosrdečný, upřímný, ale tráví život v zahálce a tím promarní všechny šance, jeho opakem je Němec Schulz, který je aktivní, pracovitý, oblomovština = symbol zbytečného člověka
- Nikolaj Vailjevič Gogol
• bylo napsáno mnoho publikací o jeho životě
• pochází z vrstvy ukrajinských statkářů
• vzdělaný člověk, profesor historie v Petrohradu, potom se živil jen literaturou
• cestoval po západní Evropě, byl hluboce věřící pravoslavný křesťan
• věřil v zázraky, to ho vedlo k mystickým myšlenkám, v závěru života se distancuje od svého díla, což způsobilo v ruské literatuře nemalé zděšení
• povídky: Večery na vesnici nedaleko Dikaňky
: Mirgorod -> soubor 4 povídek, nejznámější je Taras Bulba (děj se odehrává na Ukrajině v 17. století, kdy Ukrajinci bojují proti Polákům a Tatarům, Taras je vlastenec, je v čele kozácké armády, bojuje v Polsku,, tam se jeho mladší syn Andrej zamiluje do Polky a stává se členem polské armády, Taras vlastního syna zabíjí, jeho starší syn Ostap je v téže bitvě zajat a popraven, nakonec tragicky umírá i Taras, hlavní myšlenka – hodnota vlasti stojí nad ideálem rodiny)
Petrohradské povídky -> soubor řady drobných povídek, které mají zvláštní, někdy i romantický, rys, povídka Plášť (hlavním aktérem je plášť chudého úředníka, kterému se plášť ztratí), Portrét (hlavním tématem je šílenství, které souvisí s tajemným obrazem), Bláznovy zápisky (příběh člověka, který žije s myšlenkou, že je španělský král), je zde možné vysledovat přechod mezi romantismem a realismem
• drama : Revizor -> komedie, hlavním hrdinou je Chlestakov, do městečka dorazí zpráva, že má tajně přijet revizor
: Hráči, Ženitba
• romány : Mrtvé duše -> dvoudílný satirický román, který formou cesty po Rusku popisuje další poměry rozkládající se monarchie, hlavním hrdinou je Čičikov
- Lev Nikolajevič Tolstoj
• 1828 - 1910
• nejvýznamnější ruský spisovatel, byl výrazně realistický, také filosof, reformátor
• narodil se a žil v Jasné Polianě, odkud pochází jeho šlechtický rod
• studoval na právech, který nedokončil
• na svém panství se pokoušel zavádět různé ekonomické reformy, kultivace nevolníků
• své vědomosti a zkušenosti uplatnil ve své škole, kde učil děti rolníků a nevolníků
• dává se do armády, odchází bojovat do Krymské války, vrací se potom zpět domů
• ve své filosofii vychází z díla Chelčického, od kterého si vzal myšlenku neodporování zlu, jeho osobním lékařem byl Slovák Makovický
• začaly se u něj projevovat halucinační názory, opustil rodinu, odešel na Balkán, kde se svojí filosofickou skupinou měl snahu stát se součástí kláštera, avšak Tolstoj skupinu opustil a zemřel sám na železniční stanici
• jeho filosofické názory upoutaly Masaryka, se kterým si pak dopisoval
• převaha jeho díla je prozaická
• Dětství, Chlapectví, Jinošství : autobiografická trilogie, rozsáhlé, jeho vzpomínky i názory
• Sevastopolské povídky : soubor povídek, čerpá z Krymské války, zabývá se příběhy různých lidí
• Vojna a mír : román, 4 dílná historická epopej o Napoleonově tažení do Ruska v letech 1810 - 1812, dílo je historicky pravdivé a podložené, čerpá z přímých svědectví, základní dějovou linii tvoří osudy rodiny Rostovových, hlavními postavami jsou Nataša Rostovová, kníže Andrej Bolkonski (energický, střízlivý, realistický) a Pierr Besuchov (snílek, filosof, idealista), Nataša se stává manželkou Andreje, který jde do války a umírá u Slavkova, Pierr se posléze stává druhým Natašiným manželem, významnou částí díla jsou filosofické úvahy Tolstého, je zde asi 250 (možná i víc) prokreslených postav, hlavní myšlenka -> dějiny tvoří masy lidu a řada detailů často nepochopitelných a chaotických
• Anna Kameninová : román, příběh vdané ženy Anny, která se zamiluje do důstojníka Vronského a tento vztah ji vede k rozhodnutí opustit rodinu a v důsledku toho k duševním rozporům, které řeší skokem pod vlak, román je Tolstého vyjádřením k tomu, že emancipovaná žena má v lásce neštěstí
• Vzkříšení : pěkný a čtivý román, příběh Káti Máslové, která je odsouzena pro krádež, jedním z odsuzujících soudců je i kníže Něchludov, který v Káti poznává dívku, kterou dříve znásilnil, on si uvědomuje, že na špatnou cestu Káťu dovedl on, rozhodně se to odčinit, proto se rozhodne, že půjde do vyhnanství společně s Káťou, ta na konci odmítá jeho návrh k sňatku
• Tolstoj byl pro ruskou literaturu fenoménem, ale byl nakonec vyobcován z církve"

Poznámka

Velmi kvalitně zpracované, možná bude potřeba upravit grafické provedení práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9864
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse