Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury ze Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně

Maturitní otázky z literatury ze Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor vypracovaných otázek z literatury dle níže uvedeného seznamu. Každá z otázek je rozdělena do několika podokruhů.

Obsah

1.
Počátky slovesného umění
a) Proč primitivní lidé pořádali magické obřady?
b) Jaká písma byla používána v jednotlivých starobylých kulturách?
c) Vysvětli pojem mytologie, uveď příklady, kde v různých kulturách a dílech nacházíme stejné či podobné motivy
d) Epos, jeho podstata a příklady
e) Uveď další díla z oblastí náboženských, milostných apod.
2.
Antické základy evropské literatury
a) Vysvětli pojem antika
b) Proč byla řecká literatura tak úspěšná?
c) Který nejstarší řecký mýtus známe?
d) Řečtí a římští filozofové v literatuře
e) Řecké a římské drama
f) Řecké a římské řečnictví a historie
g) Římská poezie
3.
Počátky písemnictví u nás
a) Od kdy datujeme počátky písemnictví u nás?
b) Charakterizujte legendu
c) Které první české písně známe?
d) Co víte o nejstarší české kronice?
e) Vysvětlete pojmy laicizace a demokratizace
f) Jak vzniklo první české drama a jak se jmenovalo?
g) Satiry ve středověku
4.
Literatura doby předhusitské a husitské
a) Uveďte, do kterého období řadíme tuto literaturu
b) Nejdůležitější Husovi předchůdci, kdo z nich byl laik?
c) Odsouzení církve v díle Jana Husa
d) Literatura doby husitské
e) Hlavní myšlenky díla Petra Chelčického
5.
Vývoj od raně feudální až po renesanční evropskou literaturou
a) Který rok je považován za konec starověku a proč?
b) Hrdinská národní epika, hlavní rysy, vlastnosti hlavního hrdiny + příklad díla v jednotlivých zemích
c) Rytířská epika (= dvorský epos) + témata
d) Pojmy renesance a humanismus
e) Nové formy a kdo je psal?
f) Anglická renesance v dramatu
g) Miguel de Cervantes y Saavedra
6.
Renesance, humanismus a baroko v české literatuře
a) Vysvětlete úvodní pojmy
b) Nauková literatura a cestopisy jako typická díla českého humanismu, autoři, díla
c) Dvě linie české pobělohorské literatury
d) Jan Amos Komenský, zásady školství, učebnice
e) Význam Jezuity Bohuslava Balbína
f) Kramářská píseň
7.
Národní obrození v českých zemích
a) Zařazení do časových souvislostí
b) Přínos Josefa Dobrovského, dílo
c) Počátky českého divadla
d) Josef Jungmann a jeho kulturní program
e) Posilování historického vědomí národa
f) Představitelé historické vědy
g) Myšlenka slovanské vzájemnosti, ideál, poezie
h) Erben a Tyl jako pokračovatelé N.O
8.
Romantismus ve světové literatuře
a) Romantismus jako umělecký směr
b) Hlavní představitelé světového romantismu a jejich díla
c) Charakterizujte díla světového romantismu s historickými náměty
d) Charakterizujte romantické kontrasty, uveďte příklad
9.
Realismus ve světové literatuře
a) Charakterizujete realismus jako umělecký směr
b) Charakterizujte rysy realistického hrdiny, prostředí, námětu a jazyka
c) Hlavní představitelé světového realismu a jejich díla
d) Na vybraném díle demonstrujte hlavní znaky realismu
e) Který anglický realista zachycuje ve svých románech své autobiografické zážitky?
f) Satira v ruském realismu
g) Který ruský realista se zaměřil na psychologické ztvárnění?
h) Povídky
i) Naturalismus, jeho rysy, shodné prvky s realismem
j) Charakterizujte jedno dílo na základě vlastní četby
10.
Česká literatura 30. - 50. let 19. století - romantismus a realismus v Čechách
a) Charakterizujte rysy romantismu a realismu (hl. postavy, prostředí, jazykové prostředky u realismu)
b) Josef Kajetán Tyl
c) Tvorba Karla Jaromíra Erbena
d) Satira a realismus u Karla Havlíčka Borovského
e) Prolínání romantismu a realismu v díle Boženy Němcové
f) Romantismus Karla Hynka Máchy, životní pocit, dílo, romantický hrdina, kontrast, emotivní obraz přírody, přítomnost básníka v díle
11.
Realismus v české literatuře
a) Vysvětlete pojem, charakterizujte realistického hrdinu, prostředí, jazykové prostředky
b) Jak se projevil realismus ve vědě?
c) Realismus v díle Karolíny Světlé
d) Alois Jirásek
e) Regionální próza
f) Představitelé realistického dramatu
g) Charakterizujte naturalismus
12.
Generace májovců
a) Proč zakladatelé pojmenovali svůj almanach právě Máj?
b) Jan Neruda - básník
c) Jan Neruda - novinář
d) Jan Neruda - prozaik
e) Hálkova poezie a próza
f) Jakub Arbes - autor romaneta
g) Karolína Světlá
h) Vysvětlete program almanachu Ruch
i) Jak naplnil program almanachu Ruch Svatopluk Čech?
j) Charakterizujte dílo Elišky Krásnohorské
k) Uveďte obsah pojmu kosmopolitismus
l) Jak naplnil Vrchlický zásady programu, ke kterému se hlásil?
m) Sládek - nastiňte jeho tvorbu
13.
Moderní básníci a směry na přelomu 19. a 20. století
a) Nastiňte atmosféru u nás
b) Prokletí básníci a jejich přínos
c) Charakterizuje impresionismus
d) Symbolismus
e) Podstata dekadence a civilismu
14.
Světová próza 1. poloviny 20. století
a) Charakterizujte atmosféru doby 1. poloviny 20. století
b) Objasněte, kdo z francouzských a anglických autorů používá metodu proudu
c) Kdo z představitelů německé literatury píše díla protiválečná a humanistická?
d) Charakterizujte tzv. ztracenou generaci amerických spisovatelů
e) Rusko, reakce na VŘSR, odraz v literatuře
f) Na základě četby ukázek srovnej způsob vyjádření války u
15.
Česká próza 1. poloviny 20. století - hlavní proudy
a) Uveďte hlavní literární proudy. Charakterizujte je
b) Pohled českých spisovatelů na 1. světovou válku
c) Přínos katolicky orientované prózy
d) Podkarpatská Rus v díle Olbrachta
e) Socialistický realismus, dělnické prostředí
f) Marie Pujmanová
g) Vladimír Vančura
16.
Česká próza - demokratický proud
a) Charakteristika proudů 1/2 20. století
b) Čím Karel Čapek ovlivnil vývoj české poezie?
c) Pojem Čapkovy dramatické utopie, příklady, nástin děje
d) Ve kterém se projevuje relativismus a jak?
e) Čapkova povídková, pohádková a novinářská tvorba
f) Ve 30. letech - tématika ohrožení fašismem
g) Karel Poláček
h) Eduard Bass, pohled na českého člověka
17.
Česká poezie poloviny 20. století s odkazy na světovou poezii
a) Atmosféra doby
b) Hlavní proudy české poezie, podstata, přestavitelé
c) Kdo uvedl pásmo do české poezie?
d) Kdo získal Nobelovu cenu a jeho směry
e) Avantgarda - představitelé
f) Nezařazení básníci, kdo nemohl 15 let tvořit?
g) Varování před atomovou bombou
h) Tématika proletářské poezie, poezie domova, duchovní lyrika
18.
Světová literatura po roce 1945
a) Charakterizuj atmosféru doby
b) Francouzská poezie, charakterizuj dílo Prévesta a Eluarda
c) Písničkáři v Sovětském svazu – uveďte největší osobnosti
d) Představitelé amerických beatníků v poezii
e) Obraz války ve světové próze
f) Existencionalismus a absurdní literatura. Hlavní představitelé, rysy. Neorealismus
g) Američtí beatníci v literatuře
h) Magický realismus
ch) Literatura s prvky sci–fi: obraz budoucí společnosti, tzv. fantazy literatura, otřesné vize totalitní společnosti, literatura blízká hororu, detektivka
19.
Česká poezie po roce 1945
a) Nastiňte atmosféru doby
b) Hlavní literární skupiny po roce 1945, jejich znaky a představitelé.Skupina 42 a její existencionalistické rysy
c) Poezie padesátých let, její zaměření, tématika
d) Poezie do r. 1968
e) Oficiální poezie 70. – 80. let
f) Samizdatová a exilová poezie 70. a 80. let – písničkáři, underground, autoři předchozích let, kteří nemohou vydávat oficiálně
g) Zaměřte se na rysy jednoho autora – charakter díla, jeho vývoj, příklady
h) Vývoj poezie Jaroslava Seiferta
20.
Česká próza po roce 1945
a) Odraz války
b) Budovatelský román - 50. léta
c) Historická literatura
d) Česká próza 70. a 80. let - oficiální
e) Současná česká próza
f) Próza po roce 1989
21.
Nejvýraznější osobnosti české exilové a samizdatové literatury
a) Poezie
b) Próza
22.
Odraz 1. světové války ve světové a české literatuře
a) Německá próza, rysy humanismu a realismu
b) Obraz války, srovnání Rolland, Burbussy
c) Americký pohled na válku, ztracená generace
d) Rusko, obraz války v literatuře
e) Obraz 1. světové války v české próze
23.
Odraz 2. světové výlky ve světové a české literatuře
a) Sovětská literatura a její výpověď o válce – patetická oslava hrdinství, gulagy
b) Válka očima prostého člověka, protest proti ní – americká, německá literatura
c) Tématika koncentračních táborů, židovství ve světě
d) Satirický pohled na válku ve světové poválečné próze
e) První vlna české poválečné prózy – uveďte její hlavní rysy, doložte dílo a autora
f) Charakterizujte pohled na válku v 50 – 60. letech
g) Tématika koncentračních táborů, židovství
24.
České drama od jeho počátků do konce 19. století
25.
České drama 20. století
a) České divadlo počátku 20.století
b) České divadlo mezi dvěma válkami
c) Poválečné drama
d) Socialistický realismus
e) Rozvoj nových divadelních forem v 60. letech
f) Oficiální a samizdatové drama 70. a 80. let
26.
Vývoj světového dramatu od jeho počátků do dneška
a) Počátky světového divadla ve starém Řecku, co je komedie a tragédie, schéma klasického řeckého dramatu
b) Divadlo ve středověku, první česká hra
c) Renesanční anglické drama, charatkeristika Shakespearových her, proč dodnes oslovují diváka?
d) Klasicistní francouzská komedie a tragédie
e) Preromantismus v Německu, filozofické téma ďábla v jiných dílech
f) Ruský realismus, satira
g) Směry světového dramatu ve 20. letech

Úryvek

"
a) Proč zakladatelé pojmenovali svůj almanach právě Máj?
Uveďte, kdy vznikly jeho programové zásady, a představitele.
Vysvětlete pojem almanach a antologie.
májovci - skupina vzniká v roce 1858 v souvislosti s vydáním almanachu Máj.
almanach - vychází z arabského slova al-manach = výčet - sborník literárních příspěvků různých autorů, často poprvé publikujících, např. reprezentace nového literárního směru.
- název z úcty k Máchovi
zásady májovců - pravdivé zachycení skutečnosti
- lidovost (zachytit život v jeho úplnosti a šíři, tvorba pro lid a o něm)
- úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň (dohnat Evropu)
- svou tvorbou bojovali proti útisku sociálnímu i národnostnímu (zájem o přítomnost)
Představitelé: Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes, Adolf Heyduk

b) Jan Neruda - básník.
Srovnejte jeho a Hálkův vstup do literatury.
Ve které sbírce vyjadřuje Neruda sílu lidského ducha?
Vysvětlete pojmy balada a romance.
Jan Neruda (1834 - 1891)
- básník, prozaik a novinář
- narodil se v Praze na Smíchově
- dětství - Malá Strana, chudí, odjakživa těžce nesl panské synky - nesnášel je
- nedokončil vysokou školu - stal se novinářem
- cesty - Balkán, Malá Asie, Itálie, Francie
- osobní život - nepříliš šťastný, několik vztahů, žádný nenaplnil, např. Karolína Světlá

Básnické sbírky
„Hřbitovní kvítí“ (1858)
- skepse, ironie  nelehké dětství, pocítil nouzi a hlad, nešťastná láska, nezajištěná existence, nesvoboda národa

„Knihy veršů“ (1868)
- odraz jasnějších životních nálad
- 3 části:
1. kniha veršů - výpravný - epické básně i balady, konflikt dán podmínkami dobového sociálního života
- „Dědova mísa“
- „Před fortnou milosrdných“
2. kniha veršů lyrických a smíšených
- „Otci“, „Matičce“
3. kniha veršů časových a příležitostných
- „Vším jsem byl rád“

„Prosté motivy“ - Letní, Zimní
„Zpěvy páteční“
„Písně kosmické“ - o vztahu člověka a kosmu
- optimistická perspektiva, vliv vědeckých poznatků a technického pokroku
- b. „Letní ty noci zářivá“ - zlidštění vesmíru, jeho velikost a nekonečnost, hymnické ódy, expresivní využití zdrobnělin (měsíček - tatíček, hvězdičky - dětičky); dějství kosmické a lidské
- b. „Také to Slunce ohnivé“ - oslava mateřské lásky jako vesmírného principu
- b. „A mluví člověk“ - cesta lidí od bezmoci k vítězství (poznání vesmíru); víra v schopnosti člověka a lidského rozumu, v sílu národa; motiv lva v závěru jako metafora
- b. „Vzhůru již hlavu, národe“ - vlastenecká výzva do boje proti malosti; povzbudivá síla pro malý národ plyne z kosmu
„Balady a romance“ - Balada česká, Romance Helgolanská
- balada - lyrickoepický útvar (báseň) se smutným dějem a často tragickým koncem; klasická, sociální
- romance - veselá báseň se smírným koncem
- Neruda tyto dva útvary prohodil

Ve stejném roce jako Neruda vydává pesimistické „Hřbitovní kvítí“ a vstupuje tím do literatury, také Hálek vydává svou sbírku „Večerní písně“ - optimismus, nadšení, radost, rozkvetlá jarní příroda.

c) Jan Neruda - novinář.
Co je to fejeton?
Novinářská činnost
- napsal přes 2 tisíce fejetonů, užití satiry a nadsázky
- podepisoval se pseudonymem 

fejeton - původně volný lístek, který se vkládal do novin jako kulturní kritika, později se psal přímo do novin
- dnes poutavý, vtipný, nepříliš dlouhý text, i kritický, zpravidla úvaha

d) Jan Neruda - prozaik.
Příklady na základě vlastní četby.
Objasněte realismus v jeho próze.

Próza
„Z Nerudovy korespondence“
- píše Karolíně Světlé, vyznává jí svojí lásku, ale protože ho odmítá, vzdá to

„Arabesky“
- povídkový soubor z pražského prostředí
- autobiografické rysy se promítly do povídky „Byl darebákem“
- hlavní způsob ztvárnění je ironie
- František Horáček - darebák, novinář, studoval práva, psal básničky, odchází z fakulty, najde si místo a krásnou dívku (dceru zaměstnavatele). Pochopí, že ji neuživí, napíše na sebe hanlivý dopis jejímu otci  zaměstnavatel ho vyžene. František přijde domů, lehne si, usne a zemře (mozková mrtvice).

„Trhani“ (1872), román
- dvojí význam názvu 1. dělníci, kteří pracovali na trhání skály, když se stavěla železnice
2. chudí, otrhaní
- sada příběhů dělníků na okraji společnosti, kteří stavěli tábory a putovali po kraji tak, jak se stavěla železnice
- chudoba, bída, alkohol x lidská hrdost, ideály
- detailní popis  realista

„Malostranské povídky“ (1868)
- 13 povídek
- jde o zachycení života na Malé Straně z 1. pol. 19. st.
Sledujte vývoj realistického hrdiny, problém (pražské maloměšťáctví), podrobné popisy."

Poznámka

Snad nejleépe zpracované maturitní otázky, co jsem kdy viděla.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse