Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Mistr Jan Hus a literatura doby husitské - maturitní otázka

Mistr Jan Hus a literatura doby husitské - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována jako maturitní otázka zahrnující komplexní přehled o době Jana Husa a tehdejším vývoji literatury. Jsou zde zmíněny historické události a souvislosti, důležitá fakta o předchůdcích Jana Husa, Jan Hus, jeho dílo a následovníci.

Obsah

1.
Historické souvislosti
2.
Historické události
3.
Literatura
4.
Husovi předchůdci (2. pol. 1 století)
4.1
Konrád Waldhauser
4.2
Jan Milíč z Kroměříže
4.3
Matěj z Janova
4.4
Tomáš Štítný ze Štítného
5.
Doba husitská (poč. 1 stol. – 70. léta 1 stol.)
6.
Mistr Jan Hus
6.1
Literární dílo
6.1.1
Latinské spisy
6.1.2
České spisy
6.1.3
Péče o český jazyk
7.
Jistebnický kancionál (okolo 1450)
8.
Vavřinec z Březové
9.
Petr Chelčický

Úryvek

“Mistr Jan Hus
- narozen v Husinci u Prachatic asi r. 1370, vystudoval pražskou universitu, kde také začal přednášet. Okolo roku 1400 byl vysvěcen na kněze, nějakou dobu zastával úřad děkana artistické fakulty a roku 1402 se na několik měsíců stal dokonce rektorem university.
- 14. března 1402 se stal mistr Jan Hus kazatelem v nově postavené Betlémské kapli na Starém Městě v Praze
- v této době začal své reformátorské dílo, v němž znatelně navázal na oxfordského profesora teologie, jednoho z největších reformátorů v Evropě, Johna Wycliffa (Jana Viklefa). Wycliffovy myšlenky ovlivnily Husa natolik, že některá svá díla nazval stejně jako díla Wycliffova.
- John Wycliff – anglický reformátor. Dokazoval, že se církev odchýlila od učení a života prvotních křesťanů. Kritizoval všeobecnou zkaženost mravů a hromadění majetku a honbu za penězi – právě světský majetek způsobil úpadek církve. Prohlašoval, že církev má být dokonce neviditelná (neuznával ji jako instituci) a jejím hlavním znakem má být vzorný život. Důležité pro věřící by mělo být jen to, co je psáno v Bibli, vše ostatní je výmyslem kněží a není třeba to respektovat. Wycliff si stál za svými názory tak pevně, že vyzýval stát, aby vyvlastnil církevní majetek a donutil tak církev vrátit se k prvotnímu stavu. Není divu, že byl za své názory pronásledován a před upálením ho zachránili jen jeho vlivní přátelé včetně anglické královské rodiny.
- v době, kdy Hus začal kázat, probíhala v Čechách doslova občanská válka – sociální rozdíly se neustále zvětšovaly, církev, prohnilá korupcí, se odkláněla od křesťanských zásad, český král měl konflikty nejen se šlechtou, ale i s arcibiskupem, čím dál více se projevují neblahé důsledky papežského schizmatu.
- Hus vystupoval ostře kriticky proti mravní zkaženosti a proti bohatství církve, odmítal okázalé projevy náboženského života, odhaloval podvody se zázraky. Jeho radikální názory popuzovaly čím dál více církevní hierarchii.
- roku 1409 byla papežem vydána bula, kterou zakázal kázání mimo farní, klášterní a biskupské kostely, tedy i v Betlémské kapli. Hus se však nezalekl. Tak církev roku 1411 prohlásila Husa za prokletého odpadlíka, ale lid reagoval tak bouřlivě, že se na Husovu stranu přidal i král Václav IV.
- Odmítal prodávání odpustků, odsuzoval mravní zkaženost kněžích -> napětí vyvrcholilo r. 1412, když vystoupil v Betlémské kapli proti „kramaření s odpustky“
- Papež uvalil na Husa klatbu a na Prahu byl uvalen interdikt, což je zákaz všech církevních obřadů (od bohoslužeb až po svatby a pohřby).
- Po uvalení interdiktu na Prahu se z tohoto sporu stává konflikt mezi církevní a státní mocí. Samo duchovenstvo se interdiktu zaleklo, avšak nedodržovalo jej. Jan Hus získal čas, ale ne nadlouho. Roku 1412 se od Husa odvrátili král Václav IV. Papež Jan XIII. totiž potřeboval finanční prostředky na chystanou válku se svými odpůrci, a tak po Evropě putovali prodavači odpustků. Proti tomu se postavil Jan Hus, jenže jeho angažovanost se znelíbila králi, který měl z tohoto obchodu se svatokupci slíbenou provizi. Papež na Husa vyhlásil nejvyšší stupeň klatby, ke konci roku 1412 byl nucen opustit Prahu a odebrat se do vyhnanství nejprve na Kozím Hrádku a poté na hradu Krakovec.
- Roku 1414 byl vyzván císařem Zikmundem, aby obhajoval své učení před koncilem v Kostnici. Hlavními tématy koncilu bylo vyřešit složitou situaci v církvi, kdy existují tři papeži, vypracovat pojetí reformy a projednat a posoudit věroučné otázky. Tak se Jan Hus vydal na koncil do Kostnice, zpočátku si vedl dobře
(listopad 1414), ale v prosinci téhož roku byl uvězněn. Takřka nedostal žádnou možnost se projevit ke svému učení a diskutovat o něm. Měl se pouze přiznat k bludům a ty pak pokorně odvolat. Mezitím Hus dostal infekci, těžce onemocněl a nesmírně ve vězení strádal. Hus byl převezen do těžkého žaláře na hrad Gottlieben a zde trpěl přikován dalších deset týdnů. Bylo mu umožněno, aby se vzdal svých názorů a popřel své myšlenky, to však nepodstoupil, jelikož by zradil sebe, ale i ty, které svým učením ovlivnil. Ještě 5. července se měl Hus vzdát jen těch článků, které sám přiznal – záporné stanovisko mělo za následek odsvěcení Husa a po 247 dnech fyzického i duševního utrpení smrt na hranici 6. 7. 1415. Jeho popel byl rozprášen do řeky Rýn. O rok později byl odsouzen a upálen Husův přítel a stoupenec Jeroným Pražský. O všem podal své svědectví Husův žák Petr z Mladoňovic.

Literární dílo
Latinské spisy:
De ecclesia (O církvi) (1413) – Obžaloba a kritika církve. Hus v tomto spisu samostatně zpracovává některé myšlenky propagované Wycliffem. Hlavní myšlenkou díla je, že hlavou církve není papež, ale Kristus, že ani kněz ani papež není neomylný. Člověk by měl žít podle Bible a nemusí poslouchat kněze ani papeže, pokud se odchýlí od Bible. Hlavně pro tento spis byl Hus odsouzen.
De sex erroribus (O šesti bludiech) (1413) – v tomto traktátu je vyloženo 6 tezí, jimiž se Hus rozešel s církví (o stvoření, víře, odpouštění hříchů, poslušnosti, exkomunikaci a svatokupectví). Traktát byl později přeložen i do češtiny.

České spisy:
Výklad Viery, Desatera a Páteře (tj. tří motliteb – Věřím v Boha, Desatero, Otčenáš) (1412) – populární vysvětlení motliteb co nejširšímu okruhu věřících, úvahy o mravním životě, kritika spol. poměrů, šlechty. Citát o pravdě: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti.“
Dcerka – krátký epos o životě správné ženy
Knížky o svatokupectví (1413) – jedná se o nejbojovnější Husovo dílo, je ostrou kritikou obohacování církve na úkor věřících, zvláště prodeje odpustků. V závěru díla stojí – Neexistuje pravá církev, neboť vládne Antikrist.
Postila, to jest výklad svatých čtení nedělních (1413) - výklad části evangelia. Velký sborník kázání pro knižní účel (z lat. Post illa verba = po oněch slovech), o rodině, o vztazích, úvahy o světských věcech. Jsou zde shrnuta téměř všechna kázání, zejm. z Betlémské kaple, vrchol Husovy spisovatelské činnosti.
Listy – zejména ve vězení v Kostnici psal Hus svým přátelům, universitě, betlémským posluchačům i celému národu. Těmito Listy vytvořil Hus nový literární žánr – dopisy slouží jako promluva či odkaz, některé z nich lze nazvat drobnými traktáty, psány česky i latinsky.

-uvedl do chrámů české duchovní písně"

Poznámka

Velmi obsáhlé a podrobné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12833
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse