Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Nejstarší památky literatury - maturitní otázka

Nejstarší památky literatury - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech seznamuje s orální tvorbou, vývojem písma a vyjmenovává země prvních literárních památek. Podrobněji se věnuje pouze Bibli.

Obsah

1.
Ústní tradice
2.
Písmo
3.
Země prvních literárních památek
4.
Bible

Úryvek

“NEJSTARŠÍ PAMÁTKY LITERATURY
-(x-3000 př.n.l.)
-magická pořekadla, zaříkávadla, zaklínávadla
-postupně se rozšiřovaly a rozrůzňovaly,začaly se dělit:
- výroční
- rodinné (ukolébavky, pohřební)
pranostika – veršovaná, zkušenosti s přírodou
pořekadla – z poznání lidského chování
přísloví – zobecňovala mravní zásady, zkušenosti
mýty – představa lidí o vzniku světa

4000 př.n.l. - Sumerové (Mezopotámie)
- vznik písma (vyrývání do destiček)
→ soubory modliteb, mravních naučení a hospodářská a úřední fakta
- řada prací se nedochovala nebo jen v opisech

 v 19.stol. nejvíce vykopávek
 nejvýznamnější literatura:
 Sumersko – Akkadská
 Egyptská
 Perská
 Čínská
 Indická
 (pro Evropu důležitá Hebrejská)

3000 př.n.l. - nejstarší dochovaná literatura
→ Epos o Gilgamešovi – psáno Akkadsky
 převyprávěr Vojtěch Zamarovský

BIBLE
 soubor židovského a křesťanského náboženství
 obsahuje 66 knih (Zákony, proroctví, dějiny, poezie)
 nejprodávanější kniha v dějinách lidstva ( 2 500 000 000 )
 přeložena do nějvětšího počtu jazyků a dialektů ( 2 197)
 stará asi 3000 let
 psala se na papyrus nebo pergamen
 1.část – Hebrejsko – Armejská písma – Starý zákon
- Řecká písma
Starý zákon
 39 knih – dělíme do 3 částí:
I. Pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numorí, Deutonomium)
II. Soubor proroků
A. velcí proroci (Izajáš, Jeremiáš, Daniel)
B. malí proroci
III. Svaté spisy ( básnické, umělecké knihy, knihy žalů, přísloví, Šalomounova píseň)
 Žalmy – verše, zpěv za doprovodu lyry
 Překlady: Septuaginta (nejstarší překlad Bible, z Hebrejštiny do Řečtiny)
Vulgata ( překlad do Latiny, Jeroným- kněz)
 České překlady: 9. stol. - do Staroslověnštiny
 1457 – nejstarší tištěná Bible
 Českobratrská Bible králická
 Ekumerický překlad - ½ 70. let"

Poznámka

Práce je informačně nedostatečná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x484ec42a33cb3.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Nejst_pam_literatury.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse