Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Nejstarší světová literatura - maturitní otázka

Nejstarší světová literatura - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně a okrajově seznamuje s literaturou a literárními památkami pravěku (ústní tradice), starověku a středověku. Jen velmi stručně popisuje evropskou a mimoevropskou literaturu a fenomén Bible a rytířských příběhů ve středověku.

Obsah

1.
Pravěk
2.
Starověk
2.1
Mimoevropská literatura
2.1.1
Mezopotámie
2.1.2
Egypt
2.1.3
Hebrejská literatura
2.2
Evropská literatura
2.2.1
Řecko
2.2.1.1
Sapfó
2.2.1.2
Homér
2.2.1.3
Ezop
2.2.1.4
Aischylos
2.2.1.5
Sofoklés
2.2.1.6
Euripidés
2.2.2
Řím
2.2.2.1
Vergilius
2.2.2.2
Ovidius
2.2.2.3
Plautus
2.2.2.4
Caesar
2.2.2.5
Petronius
3.
Středověk
3.1
Bible
3.2
Rytířská literatura

Úryvek

„Literaturu dělíme podle místa vzniku na:
1/ mimoevropskou – po vzniku písma v Mezopotámii se zapisují texty v místech s dlouhou kulturní tradicí: Mezopotámie – klínové písmo, Epos o Gilgamešovi-hledání nesmrtelnosti
Egypt – hieroglyfy, Povídka o Sinuhetovi – touha po návratu do rodné země
Hebrejská literatura – jedna z nejmladších, Šalamoun – Píseň písní, Starý zákon – vysvětluje vznik Země a života na ní, stvoření člověka, zachycuje dějiny hebrejského národa / Kain a Abel, Potopa../
2/ evropskou – starou řeckou a starou římskou, užíváme pro ně označení antické /antiquus – starý, starobylý/

Řecko – objevují se zde všechny literární žánry – lyrika, epika, drama, nejznámější díla jsou:
Sapfó – autorka milostné lyriky Písně, žila na ostrově Lesbos
Homér - autor eposů Ílias – spor mezi dvěma řeckými hrdiny během Trójské války a Odyssea o návratu krále Odyssea domů po skončení Trójské války
Ezop – autor a vypravěč Bajek – zvířata mají vlastnosti a chování lidí, na závěr je mravní poučení
Rozvíjí se i dramatická tvorba – autoři čerpají z mytologie, objevuje se tragédie – autoři Aischylos, Sofoklés, Euripidés, autorem komedií je Aristofanés

Řím – literatura je mladší, čerpá z řecké, překládá ji, objevují se také všechny literární žánry, drama nemá takový význam jako v Řecku, nejznámější jsou autoři:
Vergilius – epos Aeneis líčí hrdinovo putování z Trójské války domů
Ovidius – Umění milovat poskytuje rady mladým mužům a ženám, jak získat a udržet si lásku, dále ve vyhnanství píše Žalozpěvy a je autorem Proměn – básnické převyprávění asi 200 starých řeckých a římských bájí
Plautus – autor komedií, známá je jeho Komedie o hrnci, kterou se inspiroval mnohem později Moliere k vytvoření své hry Lakomec
Další autoři např. Caesar – Zápisky o válce galské, Petronius – Satirikon …..“

Poznámka

Text je obsahově, i strukturou nevyhovující. Neobsahuje členění antické literatury a je spíše neorganizovaným výčtem.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b5ae8bb0565a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
MO_nejst_svet_lit.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse