Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Praktický učební text literatury

Praktický učební text literatury

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozsáhlý, avšak stručnou formou zpracovaný učební text vhodný k přípravě na maturitní zkoušku pokrývá vývoj světové a české literatury od starověku po 2. polovinu 20. století. Práce v přehledné a informačně hutné podobě charakterizuje jednotlivá literární období a směry, jmenuje významné představitele, heslovitě postihuje jejich tvorbu i znaky a obsah klíčových děl. Pro podrobný přehled zachycených období, autorů a děl viz desetinný obsah. Ačkoli práce zahrnuje informace o širokém spektru autorů, v desetinném obsahu jsou uvedeni jen ti, kterým je věnováno více než několik řádků.

Obsah

1.
Ústní lidová slovesnost a počátky literatury
2.
Starověké literatury
2.1.
Literatury Středního východu, Středomoří a jižní a východní Asie
2.2.
Antická řecká literatura
2.2.1.
Archaické období
2.2.2.
Attické období
2.2.3.
Helénistické období
2.3.
Antická římská literatura
2.3.1.
Archaické období
2.3.2.
Klasické období
2.3.3.
Postklasická doba
3.
Literatura středověku
3.1.
Mimoevropské literatury
3.2.
Evropské literatury
3.2.1.
Literatura šlechtická
3.2.2.
Měšťanská literatura
3.3.
Literatura na našem území
3.3.1.
Slovanské kořeny našeho písemnictví: Velká Morava
3.3.2.
Boj literatury staroslověnské s latinskou
3.3.3.
Vítězství latiny, první projevy literární češtiny
3.3.4.
Vznik česky psané literatury a její rozvoj ve 14. století
3.3.5.
Zlidovění literatury v době husitské
3.3.5.1.
Období před husitskými válkami
3.3.5.1.1.
Jan Hus
3.3.5.2.
Průběh husitských válek
3.3.5.3.
Doznívání husitství
3.3.5.3.1.
Petr Chelčický a jednota bratrská
4.
Renesance, humanismus a reformace
4.1.
Renesance
4.1.1.
Italská renesance
4.1.2.
Francouzská renesance
4.1.3.
Španělská renesance
4.1.4.
Anglická renesance
4.2.
Humanismus v Čechách
4.2.1.
Počátky českého humanismu
4.2.2.
Rozvinutý český humanismus
4.2.3.
Zlatý věk českého humanismu
5.
Baroko, protireformace
5.1.
Světoví barokní autoři
5.2.
Baroko u nás
5.2.1.
Nástup protireformace, literatura exulantská
5.2.1.1.
Jan Ámos Komenský
5.2.2.
Vítězství protireformace
5.2.3.
Ústní lidová slovesnost v čele české literatury
6.
Klasicismus: charakteristika a vybraní autoři
7.
Preromantismus
7.1.
Francouzský preromantismus
7.2.
Anglický preromantismus
7.3.
Německý preromantismus
7.4.
Ruský preromantismus
8.
Osvícenství: charakteristika a vybraní autoři
9.
Romantismus
9.1.
Charakteristika směru
9.2.
Anglický romantismus
9.3.
Francouzský romantismus
9.4.
Německý romantismus
9.5.
Ruský a polský romantismus
10.
Národní obrození
10.1.
První etapa národního obrození – obranná
10.1.1.
Josef Dobrovský
10.1.2.
Historie, zábavná literatura, drama, poezie
10.2.
Druhá etapa národního obrození – útočná
10.2.1.
Josef Jungmann
10.2.2.
Rukopisy
10.2.3.
Palacký, Šafařík, Kollár, Čelakovský, Klicpera
10.3.
Třetí etapa národního obrození – spisovatelská, romantická
10.3.1.
Odpůrci romantismu
10.3.2.
Karel Jaromír Erben
10.3.3.
Romantici a přívrženci Máchovi
11.
První počátky realismu v české literatuře
11.1.
Karel Havlíček Borovský
11.2.
Božena Němcová
12.
Česká literatura 50. a 60. let: generace májovců
12.1.
Historický a kulturní kontext
12.2.
Vítězslav Hálek
12.3.
Jan Neruda
12.4.
Karolína Světlá
12.5.
Jakub Arbes
13.
Česká literatura 70. a 80. let: lumírovci a ruchovci
13.1.
Literární kontext
13.2.
Svatopluk Čech
13.3.
Jaroslav Vrchlický
13.4.
Josef Václav Sládek, Julius Zeyer
14.
Kritický realismus
14.1.
Anglický kritický realismus
14.2.
Francouzský kritický realismus a naturalismus
14.3.
Ruský kritický realismus
14.4.
Polský kritický realismus
14.5.
Český kritický realismus
14.5.1.
Historický kritický realismus
14.5.1.1.
Alois Jirásek
14.5.1.2.
Zikmund Winter
14.5.2.
Venkovský kritický realismus
14.5.2.1.
Tereza Nováková
14.5.2.2.
Karel Václav Rais a další
15.
Soumrak 19. století a počátek 20. století
15.1.
Charakteristika období
15.2.
Próza: český naturalismus
15.3.
Poezie
15.3.1.
Symbolismus
15.3.1.1.
E. A. Poe
15.3.1.2.
Prokletí básníci
15.3.2.
Impresionismus, expresionismus a další
15.3.3.
Česká poezie přelomu století
15.3.3.1.
Česká moderna
15.3.3.1.1.
Josef Svatopluk Machar
15.3.3.2.
Český symbolismus
15.3.3.2.1.
Antonín Sova
15.3.3.2.2.
Otokar Březina
15.3.3.3.
Generace buřičů
15.3.3.3.1.
S. K. Neumann
15.3.3.3.2.
Fráňa Šrámek
15.3.3.3.3.
Karel Toman
15.3.3.3.4.
Viktor Dyk
15.3.3.3.5.
Petr Bezruč
15.4.
Drama přelomu století
15.4.1.
Znaky
15.4.2.
Evropské a české nové drama
15.5.
Literární kritika soumraku století
16.
Světová literatura 1. poloviny 20. století
16.1.
G. Apollinaire
16.2.
Dadaismus
16.3.
Expresionismus a další směry
16.4.
Světová próza 1. poloviny 20. století
16.4.1.
Experimentální (moderní) próza
16.4.1.1.
F. Kafka a další
16.4.2.
Klasická (realistická) próza
16.4.2.1.
Německá: E. M. Remarque a další
16.4.2.2.
Francouzská: R. Rolland a další
16.4.2.3.
Americká: Hemingway, Fitzgerald a další
16.4.2.4.
Anglická
16.4.2.5.
Ruská
17.
Česká meziválečná literatura
17.1.
Poezie
17.1.1.
Proletářská poezie, poetismus, surrealismus
17.1.1.1.
Jiří Wolker
17.1.1.2.
Josef Hora, Jindřich Hořejší
17.1.1.3.
Konstantin Biebl
17.1.1.4.
Vítězslav Nezval
17.1.1.5.
Jaroslav Seifert
17.1.2.
Metafyzická linie české poezie
17.1.2.1.
Halas, Holan
17.1.3.
Katolická moderna
17.1.3.1.
Zahradníček, Reynek
17.2.
Próza
17.2.1.
Socialistický proud
17.2.1.1.
Vladislav Vančura
17.2.1.2.
Ivan Olbracht
17.2.1.3.
Marie Majerová
17.2.1.4.
Karel Nový, Marie Pujmanová
17.2.2.
Demokratický proud
17.2.2.1.
Karel Čapek
17.2.2.2.
Karel Poláček
17.2.2.3.
Jarmila Glazarová
17.2.2.4.
Eduard Bass
17.2.3.
Próza osamocené lidské existence
17.2.3.1.
Richard Weiner, Ladislav Klíma
17.2.3.2.
Jaroslav Havlíček, Egon Hostovský
17.2.4.
Katolická moderna: J. Durych, J. Deml
17.3.
Ohlas 1. světové války v české literatuře
17.3.1.
Legionářská literatura
17.3.2.
Neoficiální proud: Jaroslav Hašek
18.
České drama 1. poloviny 20. století
18.1.
Kabaret
18.2.
Osvobozené divadlo
18.3.
E. F. Burian
19.
Česká literatura za okupace
19.1.
Historický kontext
19.2.
Poezie za okupace
19.2.1.
Vítězslav Nezval
19.2.2.
Témata poezie a básnické skupiny
19.2.3.
Jiří Orten
19.3.
Próza za okupace
19.3.1.
Psychologická
19.3.2.
Historická a další
20.
Světová literatura po roce 1945
20.1.
Neorealismus
20.2.
Existencialismus
20.2.1.
J. P. Sartre, A. Camus
20.3.
Mladí rozhněvaní muži
20.4.
Beat generation
20.5.
Antiromán
20.6.
Absurdní drama
20.7.
Magický realismus: M. Bulgakov a další
20.8.
Francie
20.9.
USA
20.10.
Anglie
20.11.
Německo
20.12.
Rusko
21.
Česká literatura po roce 1945
21.1.
Historické události
21.2.
Poezie
21.2.1.
Poezie díků Rudé armádě, radost z konce války
21.2.2.
Poezie znepokojení z životní perspektivy
21.2.3.
Vítězslav Nezval
21.2.4.
Jaroslav Seifert
21.2.5.
František Hrubín
21.2.6.
Josef Kainar
21.2.7.
Oldřich Mikulášek
21.2.8.
Jan Skácel
21.2.9.
Poezie všedního dne
21.2.9.1.
Holub, Šiktanc, Šotola, Kolář
21.2.10.
Mladá básnická generace 60. let, surrealistická linie a další
21.2.11.
Mladí básníci 70. let, 80. léta, underground
21.3.
Próza
21.3.1.
Téma 2. světové války
21.3.2.
Kulturní politika KSČ a další trendy ve vývoji
21.3.3.
Nejvýraznější žánry a tematické proudy

Úryvek

"Literatura
před 4000.- 3000 lety př.n.l. první fixace (zaznamenávání) projevu --> literatura (písemnictví)

literatura – a) krásná (umělecká)
b) odborná (vědní)
c) jednací písemnictví (smlouvy)
Starověké literatury
- od vzniku písma do roku 476 – rozpad Západořímské říše

Sumerské písemnictví – v Mezopotámii, klínové písmo
"Epos o Gilgamešovi" – Gilgameš, král města Ur se pokouší získat nesmrtelnost ale uvědomuje si, že nesmrtelnosti dosáhne svými činy, a tak postaví kolem Uru pevné a silné hradby

* epos – příběh, ve kterém se oslavují velké postavy historie

Egyptské písemnictví – hieroglyfy, na papyrus a na stěny sarkofágů
"Kniha mrtvých" – soubor náboženských textů, které vkládali kněží do sarkofágů, aby zemřelí věděli jak se po smrti chovat
"Povídka o Sinuhedovi" – autobiografická povídka o úředníkovi na faraonově dvoře

Perské písemnictví - Zarathustra -"Avesta" – soubor náboženských textů a národních mýtů
"Kniha králů" – hrdinný epos, mýty o vzniku světa, obdoba Bible
"Tisíc vyprávění" – 200 povídek od různých autorů, dal vzniku Tisíci a jedné noci

Indické písemnictví - * védy – texty, které doprovázely náboženské obřady hinduistů
"Rámajána" – epos o nebojácném králi Rámovi, který se zastává slabých
"Mahábhárata" – veršovaný epos o bratrovražedné válce dvou indických rodů
"Kámasútra"

Čínské písemnictví – taoismus – hlavním představitelem je Lao-C', který v "Kniha o cestě a ctnosti" vyjadřuje, že nejdůležitější je dosáhnou souladu mezi člověkem a přírodou (Jing a Jang)

konfucionismus – hlavním představitelem filosof Konfucius, který se v knize "Hovory" snaží zlepšit vztahy mezi lidmi a dosáhnout tak blahobytu

Hebrejské písemnictví - "Bible" = písmo svaté
a) starý zákon – soubor památek od 12.-2. století př.n.l.
"Tóra"- neboli pět knih Mojžíšových
1. kniha – "Genesis" – pojednává o vzniku světa, Babylonu , Kainovi, Ábelovi a potopě
" Soubor proroků" - dějiny Izraele a slavné výroky a činy proroků Ezechiela a Jeremiáše
"Soubor svatých spisů" – soubor básnických textů – "Žalmy", "Jób", "Píseň písní", "Jeremiášův pláč", "Ester", "Samson a Dalimila", "David a Goliáš"

b) nový zákon – soubor památek 1.-2. století n.l.
Obsahuje 4 evangelia, které popisují život Ježíše Krista a zásady křest'anství
autory jsou 4 evangelisté – Matouš, Marek, Lukáš, Jan
posílali také listy věřícím * epištoly
předpověděli zjevení svatého Jana -konec světa=poslední soud=Apokalypsa"

Poznámka

Jména autorů jsou vyznačena tučně, názvy děl kurzívou a v uvozovkách, děje děl kurzívou.
Zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22975
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse