Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka 5/7

Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka 5/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitě seznamuje s preromantismem a romantismem v české a zejména zahraniční literatuře. Nejprve je charakterizován směr obecně a dále zachycena specifika jednotlivých zemí prostřednictvím jejich představitelů. Informace o autorech zahrnují životopisné poznámky, charakteristiku tvorby a vybraných děl. Významnější díla jsou popsána podrobněji. Předchozí část série maturitních otázek naleznete zde Literatura v době předhusitské a husitské - maturitní otázka 4/7 a následující zde Středověká evropská literatura - maturitní otázka 6/7.

Obsah

1.
Preromantismus
1.1
Francie
1.1.1.
Jean Jacques Rousseau
1.1.2.
Antoine Francois Prévost
1.2.
Německo
1.2.1.
Sturm und Drang (bouře a vzdor)
1.2.2.
Johann Gottfried Herder
1.2.3.
Johann Wolfgang Goethe
1.2.4.
Friedrich Schiller
1.3.
Rusko
1.3.1.
Ivan Andrejevič Krylov
1.3.2.
Michail Vasilijevič Lomonosov
1.3.3.
Alexander Nikolajevič Radiščev
1.4.
Český preromantismus
2.
Romantismus
2.1.
Německo
2.1.1.
Novalis
2.1.2
Jacob a Wilhelm Grimmové
2.1.3
Heinrich Heine
2.2.
Anglie
2.2.1.
George Gordon Byron
2.2.2.
Percy Bysshe Shelley
2.2.3.
Walter Scott
2.2.4.
Emily Brontëová
2.3.
Francie
2.3.1.
Francois René de Chateaubriand
2.3.2.
Viktor Hugo
2.3.3.
Stendhal – Henri Beyle
2.3.4.
Alfred de Musset
2.4.
Rusko
2.4.1.
Alexandr Sergejevič Puškin
2.4.2.
Michail Jurjevič Lermontov
2.5.
Polsko
2.5.1.
Adam Mickiewicz – největší polský básník
2.6.
USA
2.6.1.
Edgar Alan Poe
2.7.
Karel Hynek Mácha
3.
Český romantismus

Úryvek

"1. PREROMANTISMUS
• Od poloviny 18. Století
• Přechod mezi klasicismem a romantismem
• Důraz na cit (není striktně rozumový)
• Umění – prostředek k porozumění světa
• Zobrazuje ideální svět a ideální prostředí
• Popisuje vzdálenou minulost či daleké kraje
• Příroda neporušená civilizací, pastýři
• Vliv klasicismu a starověkých autorů (ale spíše Řecko)
o U Goetheho a Schillera
• Romantismus posléze přebírá:
o Jezerní a hřbitovní poezii (obrazy
o Postavy mnicha, poutníka, vězně
o Lidová poezie, balady - vzorem je venkovský, prostý člověk, prostý způsob života
o Básník, bard – mluvčí národního kolektivu,věštec, prorok
• Požadavek tvůrčí svobody, odmítnutí konvencí, příkazů, řádů

1.1 Francie
1.1.1. Jean Jacques Rousseau
• Samouk
• V 16 letech utíká z rodného města
• Příčinnou sociální nerovnosti mezi lidmi je soukromé vlastnictví
• Lidská povaha je dobrá, pokud není zkažena civilizací
• Návrat k přírodě – svoboda!
• Dílo:
o Emil – čili o výchově
 Pedagogický román
 O přirozeném vývoji člověka
o O smlouvě společenské
 Jediným nositelem moci ve státě je lid
o Nová Heloisa
 Román lásky v dopisech
 Preromantismus, romantismus – líčí přírodu, city hrdinů, kontrast života v přírodě, společnosti
o Vyznání
 Obrana proti anonymnímu pamfletu
 Upřímně líčí prohřešky a mládí, životní prohřešky
1.1.2. Antoine Francois Prévost
• Kněz
• Autor románu Manon Lescaut – kritizuje touhu po majetku a penězích x láska

1.2. Německo
1.2.1. Sturm und drung (bouře a vzdor)
• Literární hnutí
• Nově chápe postavení literatury
• Neomezovat se žádnými pravidly
• Proti společenské spravedlnosti, útlaku, nesvobodě, pokrytectví, rozdílnosti možností
• Jejich díla končí většinou porážkou hrdiny
1.2.2. Johann Gottfried Herder
• Národní individualita kultura, poměr národa k lidstvu
• Lidová poezie – obraz národního charakteru
• Dílo:
o Myšlenky k filosofii dějin lidstva
 Chce překonat svou dobu
 Prosadit citovost
 Důležitost lidové slovesnosti
 Každý národ je samostatná individualita
 Slovani se nechali utlačovat
 Jádrem národa je lid
 V budoucnosti budou slovanské národy rozhodující dějinný činitel"

Poznámka

Text je zpracován formou odrážek.
V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy a řada chybně psaných vlastních jmen (záměna Sturm und Drang za Sturm und drung, Götz von Berlichingen za Goetz von Bertichingen, Mefistofeles za Mefistoteles, Otokar Fischer za Otakar Fischer, Friedrich Schiller za Fridrich Schiller, Radiščev za Radišev, Kenilworth za Kenil Worth, Brontëová za Bronteová, Sorel za Sorrel, Godunov za Godumov, Šonková za Šimková, Márinka za Marinka).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e4c1e3a7b14e.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Preromantismus_a_romantismus_v_lit.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse