Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Šest otázek z literatury - maturitní otázka 4/7

Šest otázek z literatury - maturitní otázka 4/7

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Počátky světového písemnictví - Mezopotámie, Egypt, Persie. Antika - archaické období antické literatury, střední (attické) 8-5 stol.př.n.l., helenistické 323-31, Homér, Sapfó, Pindaros, Aischylos, Sofokles, Euripidés, Aristofanes, řecká próza - Herodotos z Halikarnasu, Sokrates, Platón, Helenistické období – Theokritos. Římská literatura - Titus Maccius Plautus,Publius Terentcius Afer, Lucius Annaeus Seneca, poezie: Gaius Valerius Catullus, Publius Vergilius Naro, Publius Ovidius Naso, Quintus Horatius Flaccus, stříbrné období: Petronius, Cornelius Tacitus, úpadkové období: Marcus Aurelius. Bible - Strarý zákon, ekumenický překlad Bible, Nový zákon. Korán. Literatura raného středověku - nejstraší literární památky na našem území (Cyril a Metoděj). Evropská středověká literatura - dvorská lyrika a rytířská a hrdinská epika, scholastika. Raně středověká literatura u nás - středověká dějepisná próza, kroniky. Česká literatura 13. a 14. století - doba Karla IV., 1348 Pražská universita, česká literatura, Mastičkář, Legendy o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny, žákovská poezie, Kronika Přibíka z Pulkavy, Hradecký rukopis 1340. Literatura husitského období - Husovi předchůdci (Kondrad Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Tomáš Štítný ze Štítného, Mistr Matěj z Janova), Jan Hus, Husitská kronika Vavřince z Březové, Jistebnický kancionál – 1450, Budyšínský rukopis, Václav Šasek z Bířkova, Petr Chelčický. Renesance a humanismus v české a evropské literatuře - podmínky vzniku, renesance v Itálii (Dante Alighieri, Giovanni Boccacio, Francesco Petrarca, Niccolo Machiavelli), francouzská renesance (Francois Villon, Francois Rabelais), španělská renesance (Lope de Vega, Pedro Calderon de La Barca, Miguel de Cervantes y Saavedra), renesance v Anglii a její předchůdci (Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Christopher Marlowe). Humanismus v Čechách - Hynek z Poděbrad, latinský humanismus v Čechách (Bohuslav Hasišstejnský z Lobkovic, Jan Campanus Vodňanský), český humanismus (Viktorin Cornel ze Všehrd, Jan Blahoslav, Daniel Adam z Bolesalvína, Václav Hájek z Libočan, J.A.Komenský). Literatura baroka - John Milton, Hans Jakob Grimmelhausen. Baroko v Čechách - pololidová tvorba, ústní lidová tvorba, oficiální tvorba, Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře, Adam Václa Michna z Otradovic, Bedřich Briedel, Bohuslav Balbín. Klasicismus, osvícenství a preromantismus - klasicismus (drama, komedie, tragédie, Jean Racine, Jean Baptist Poukelin – Molierre, komedie Dell’arte - Carlo Goldoni, Jean de la Fontaine), osvícenství (Denis Diderot), preromantismus (Francois René de Chataubriand, Antoine Francois Prévost, Jean Jacques Rousseau, Pierre Beumarchais, Voltaire), německý klasicismus (Johan Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Nejstarší literární památky a antická literatura - maturitní otázka 3/7, následující Experimentální literatura, drama v meziválečném období, literatura za okupace a literatura let 1945-1970 - maturitní otázka 5/7.

Obsah

1.
Počátky světového písemnictví. Bible, Korán, Epos o Gilgamešovi, antika
2.
Literatura raného středověku, počátky národních literatur v Evropě. Cyril a Metoděj, legendy, kroniky, písně
3.
Česká literatura 1 – 14. století, význam Jana Husa, doba Karla IV, Husovi předchůdci, Chelčický
4.
Renesance a humanismus v evropské a česko literatuře.
5.
Literatura baroka, J.A. Komenský
6.
Klasicismus, osvícenství a preromantiskusliteratuře 17. a 18. století.Moliere,La Fontaine, Cornellie, Schiller a Goethe

Úryvek

"Bible
 též „Písmo svaté“, základní kniha křesťanského náboženství
 pod názvem Starý zákon převzalo křesťanství mnohem starší lit památky, hebrejské a Aramejské, které byli zíkladem židovského náboženství
 První zmínky o starém zákoně –1200, písemně –100
 Nejstarší překlad do Řečtiny se nazývá Septuaginta (70 pisatelů za 70 dní)
 386 – 405 Přeložen do Latiny – Vulgata (Hyeronym)Staroslověnský překlad – Cyril a Metoděj (Spíš Cyril)
 Proglas – Cyrilova předmluva k Novému zákonu
Strarý zákon:
o židovský PENTATEUCH, 5 částí (tóry)
 GENESIS – vznik světa, první lidé, ráj, pokušením potopa, Babylonská věž, zmatení jazyků, Abrham, Jákob
 EXODUS – Izraelité vedeni Mojžíšem opouštějí Egypt, přechod Jordánu, 40 dní putování, 10 přikázání
 LEVITICUS – Rituální a kultické přepisy pro kněze (miluj bližního svého jako sebe samého)
 NUMERI – Další putování Mojžíše napříč pouští
 DEUTERONOMIUM – Řada Mojžíšových proslovů vysvětlujících události na Sinai
• Knihy historické, básnické a mudroslovné (žalmy, přísloví, Píseň písní)
• Knihy prorocké
Židovství – první přísně monoteistické náboženství
V mnoha směrech nepůvodní, hodně přejímalo od východních národů

Od druhé světové války se diskutovalo o společné bibli pro všechny církve – EKUMENICKÁ BIBLE
1979 – i v češtině
Většina církví tento překlad přijala
Nový zákon:
• 4 evangelia – vypravování o životě a smrti Ježíše Krista, svědectví
• Epištoly (listy) – dopisy, které psal apoštol Pavel různým osobám a církvi.
• Zjevení Janovo – Apokalypsa – je o konci světa a posledním soudu (hlad, mor, meč a šelmy)
APOKRYFY: Biblická vyprávění, která nebyla církví uznána jako součást bible.
Nikodémovo evangelium: Vypráví o Josefovi z Arimatie, jež zachytil do Svatého Grálu krev z Ježíšových ran.
Píseň písní – soubor erotických básní, údajně je složil Šalamoun
Aramejština – oficiální jazyk Perské říše, Židé tak hovořili až do –200
hebrejština – původně neměla samohlásky, byla vytlačena a zachovala se jen v liturgii, později se oživila se vznikem Izraele (1947)
Korán
 Svatá kniha Muslimů
 Základní náboženské dílo arabseké a islámské kultury
 Islám – odevzdat se
 Tvůrce Muhamed – zakladatel Islámu
 narodil se asi 540 v Mekce
 Když mu byl 40 měl zjevení v podobě archanděla Gabriela, dozvěděl se, že je prorokem – začal hlásat novou víru, jediný bůh Alláh
 622 odchází do Medyny (město prorokovo) = Hidžra – počátek muslimského letopočtu
 630 dobývá Mekku a učiní z ní středisko celého arabského světa
 Nábožensky a politicky sjednotil Araby
 Jeho učení shrnuto v Koránu
o 144 kapitol - Súry
o věrouka, mravní přikázání, množství legend, řada převzata z bible
o život věřícího – pět rituálních povinností
 Víra – není žádný bůh kromě Alláha a Muhamad je jeho prorok
 Modlitba – se musí vykonávat 5x denně zároveň s rituální očistou
 Almužna pro chudé – vybírá se, je to povinnost
 Dodržování půstu v ramadánu
 Cesta do Mekky – pokud je toho schopen – Hadždž"

Poznámka

Obsahuje věcné chyby.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4383
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse