Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seznámení s biblí

Seznámení s biblí


Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež stručně seznamuje s členěním a vybranými tématy bible, nejprve načrtává obsah Starého zákona a rozvádí některé příběhy v něm zachycené. Po výčtu známých postav Starého zákona přechází k Novému zákonu, uvádí jeho členění a krátce přibližuje život Ježíše Krista. Na závěr zmiňuje české překlady bible a ve zkratce charakterizuje křesťanství.

Obsah

1.
Starý zákon
1.1.
Členění
1.2.
Vybraná témata
1.2.1.
Stvoření světa a člověka
1.2.2.
O potopě světa
1.2.3.
Kain a Ábel
1.2.4.
Výstavba Babylonu
1.3.
Významné osobnosti
2.
Nový zákon
2.1.
Členění
2.2.
Život Ježíše Krista
3.
České překlady bible
4.
Křesťanství
5.
Křesťanské tradice v evropské kultuře

Úryvek

"Bible – základ středověkého myšlení

- počátek po pádu západořímské říše od 4. stol.; vliv křesťanství – výstavba klášterů, chrámů, škol a univerzit
- soubor textů, pravidel náboženské víry a morálky

Starý zákon
1. část - Tóra – stvoření člověka, světa, dějiny Židů; obsahuje 5 knih Mojžíšových
2. část - soubor Proroků – z dějin Izraele, skutky a výroky proroků
3. část - svaté spisy - Žalmy, Pět svitků, Kniha Danielova s mystickými zjeveními

Stvoření světa a člověka – Adam a Eva žili v ráji. Mohli dělat, co chtěli, ale nesměli jíst ze stromu poznání. Jednoho dne Evu svedl had, aby dala Adamovi jablko. Eva tak svedla Adama. Bůh je potrestal a vyhnal je z ráje.
O potopě světa – bůh si vybral Noeho, protože byl hodný člověk, aby se zachránil i se svojí rodinou a zvířaty od každého druhu jeden. Noem postavil ze dřeva koráb zvaný archa, nanosili si do něj jídlo a po ustání deště vystoupili z archy. Noe postavil oltář a Hospodin slíbil, že už na zem nikdy nesešle potopu.
Kain a Ábel – 2 bratři, synové Adama a Evy, Kain záviděl Ábelovi, protože Bůh v něm našel zalíbení. Kain zabil Ábela, Kain byl potrestán a byl vyhnán a celý život prožil bez přátel.
Výstavba Babylonu – lidé chtěli dosáhnout až k bohu a proto si postavili Babylónskou věž. Bůh se rozhněval a pomíchal jazyky. Ve městě nastal zmatek a veškerá práce ustala. Nedostavěné město dostalo jméno Bábel – Babylón, protože tam Bůh řeč jeho obyvatel zmátl v blábol.

Významné osobnosti:
• 1. člověk Adam – byl stvořen Bohem z hlíny, žil v ráji
• 2 člověk Eva – byla stvořena z Adamova žebra
• A + E měli dva syny Kaina a Ábela
• Noe sestavil Archu pro rodinu – záchrana před potopou Světa
• Abrahám – praotec Židů, manželka Sára
• David – židovský král, zabil Goliáše
• Šalamoun – chytrý židovský král
• Mojžíš – vyvedl Židy z Egypta do Palestiny

Nový zákon:
- křesťanská část bible
- soustřeďuje se na život Kristův a jeho učení
- obsahuje:
• 4 evangelia – Marek, Matouš, Lukáš a Jan – soubor řeckých a apoštolských textů vypravujících o životě a příbězích Ježíše Krista
• epištoly – listy apoštolů věřícím
• evangelium – řecké slovo, dobrá zpráva
• apokalypsa – zjevení sv. Jana – o konci světa a posledním soudu
Desatero – soubor pravidel závazných pro věřící"

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e71ba300d0dd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Seznameni_s_bibli.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse