Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Starověké kultury

Starověké kultury


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce jen velmi stručně, formou výpisků charakterizuje jednotlivé níže zmíněné kultury a typy literatury s příklady. U Mezopotámie, Egypta, Číny a Minojské civilizace zmiňuje i písmo.

Obsah

1.
Mezopotámie
2.
Egypt
3.
Indie
4.
Čína
5.
Japonsko
6.
Hebrejské písemnictví
7.
Starobylá Kréta, Minojci 2500 – 1451 př.n. l.

Úryvek

"Palestina a Juda

597 př.n.l. dobyl Jeruzalém babylónská král Nabukadnzer (Nabukonosor) – tento král dal zničit chrám postavený králem Schalamounem. Vyhnal židy z Palestiny do Babylonu = otroctví. Tomuto vyhnanství se říká exodus. Židé nadále uctívají svého boha = Jahueho. V Babylonu se podílejí na stavbě významných chrámů;oni sami pro svého boha staví Sinagogu = naplňují židovské zákony vyplývající z jejich náboženství. V době vlády perského krále Kira se židé navrátili do Jeruzalému (538 př.n.l.).Ti, kteří se vrátili, začali s budováním zničeného Jeruzalémského chrámu. Ačkoliv byla Palestina součástí perské říše, směli si Židé vládnou sami podle svých zákonů a podle své víry. Ovšem stále byli přepadáni nájezdnými změny Asiatů a Babyloňanů. Postupem času došlo i k nejtradičtějšímu úkazu, a to deportace Židů do Babylonu (exodu) 6.stol.př.n.l.. Po porážce Babylonu Peršany r 538 př.n.l. se židovští vyhnanci vrátili do Palestíny. Dostali se však pod Egyptskou a v roce 63 př.n.l. po římskou nadvládou. V r. 37 př.n.l. ustanovili římané místodržícím v Judeji Heroda, který sám byl žid, ale nebyl u svého lidu oblíben. V tého době odchází mnoho židů mimo svou vlast a usazují se až dokonce v Indii. V roce 26.n.l. se stal vládcem v Judeii Pilát Ponský.V roce 34 byl však odvolán, protože v době jeho vlády na Jud. Docházelo k častým střetům mezi nim a občany. Tím však zlá období pro židy nekončí, protože již v roce 66 vypukají nepokoje proti Římanům. Za vlády císaře Tita v roce 70 je Jeruzalém dobyt zpět Římany a dochází ke zničení všech symbolů židovství.

Starobylá Kréta, Minojci 2500 – 1451 př.n. l.

= pojmenování získali díky legendě, ve které král Minos kal postavit na Krétě labyrint, v němž držel Minotura – monstrum (na půl člověk na půl býk); ve velké úctě chovali býky a úctu vzdávali hadím bohyním;
= nadaní architekti – dovedli konstruovat stavby na svazích, první anfitrát, zdatnými řemeslníky, obchodníky, znali nádherné oblečení;

Písmo = své typické písmo, během vykopávek v Knossu byly nalezeny tisíce hlíněných tabulek, které byly pokryty hieroglify;
1. skupina = minojský hieroglif
2. a 3. skupina = přeměněn v písmo lineární Dr. Evans nazval toto písmo jako lineární A a B. Hemlut Bossert se podílel na A a B.
Lineární písmo A a B:
Detailní průzkum Michaela Bentrise"

Poznámka

Práce obsahuje věcné chyby, překlepy a hrubé pravopisné chyby.

Většinou neobsahuje děje jednotlivých spisů, jen jejich povšechnou charakteristiku. Doporučuji doplnit.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x464f5e95eb046.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Staroveke_kultury.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse