Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Středověká evropská literatura - maturitní otázka

Středověká evropská literatura - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka velmi povrchně seznamuje se středověkou evropskou literaturou. Stručně charakterizuje dobu, i románský a gotický sloh. Vyjmenovává společné znaky literatury dané doby, včetně jejího členění. Pouze zmiňuje francouzskou, španělskou, anglickou, německou a ruskou literaturu. Vypisuje vždy jedno významné dílo dané země.

Obsah

1.
Charakteristika doby
2.
Románský sloh a gotika
3.
Společné znaky literatury
4.
Členění literatury
5.
Francouzská literatura
5.1.
Píseň o Rollandovi
5.2.
Alexandreida
5.3.
Tristan a Izolda
6.
Španělská literatura
6.1.
Píseň o Cidovi
7.
Anglická literatura
7.1.
Beowulf
8.
Německá literatura
8.1.
Píseň o Nibelunzích
9.
Ruská literatura
9.1.
Slovo o pluku Igorově

Úryvek

"Středověk je obdobím válek, epidemií moru a jiných nemocí, křížových výprav a rozdělování půdy. Základní ideologií doby v Evropě je křesťanství, ovlivňuje víru, morálku, myšlení i názory na umění. Církevní učení ovlivňovalo každodenní život (desatero božích přikázání). Školy a knihovny vznikaly při klášterech, výhradně v kostelech a klášterech se shromažďovaly rukopisně šířené knihy. Církevní učení podporovalo středověkou hiearchizaci společnosti (duchovenstvo, páni a poddaní). Víra v křesťanského Boha byla často jejich jediným pojítkem. Také kulturní výtvory lidí (sochy, obrazy, budovy) zobrazovaly náboženskou tématiku. Měřítkem všeho byl Bůh.

Scholastika – středověký myšlenkový směr propagovaný církevními školami a univerzitami, základem je vyložení církevních dogmat rozumem.

ROMÁNSKÝ STYL A GOTIKA

Románský styl – rozšířený po celé Evropě. Náměty byly téměř výhradně náboženské.
V architektuře převládají církevní stavby (chrámy, kláštery, rotundy, basiliky, kostely). Masivní pilíře a zdi, nejrozvinutějším typem románské stavby jdou baziliky s typickými půlkruhovými oblouky a těžkou valenou klenbou, později i křížovou.
Kupole, sloupy.
V malířství se objevují pokročilé nástěnné malby s plošnou kompozicí

Gotika – jako jediný umělecký styl se přímo distancovala od antického umění
Mezi všemi projevy gotické architektury zaujímá hlavní postavení katedrála ( u nás v.Víta). vysoké štíhlé gotické katedrály využívaly lomený oblouk jako symbol rukou modlících se k Bohu.
Pozdní gotika se vyznačovala dekorativními články výzdoby (kroužena sklípková klenba, patrové oltářní archy, aj.). Nejznámějšími světskými stavbami jsou kamenné hrady.

Společným znakem literatury byly často se opakující náměty z bible nebo z antiky. Hrdinou je světec nebo mučedník, dále rytíř nebo král. Cílem je poučovat, dojímat a vychovávat, až posléze bavit. Důležitý nebyl obsah ale forma. Zpočátku byla díla psaná výhradně latinsky, řecky nebo staroslověnsky. Literatura se rozrůzňuje podle národních celků.
Středověká literatura se člení na literaturu duchovní a světskou.
Duchovní lyrika – modlitby, duchovní písně soustředěné do kancionálů, žalmy
Duchovní epika – legendy
Duchovní drama – biblické hry
Světská lyrika – dvorská, milostná
Světská epika – eposy hrdinské, rytířské, zvířecí, cestopisy, dopisy, kroniky
Světské drama - frašky"

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a11888ca7831.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_evropska_literatura_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse