Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Středověká evropská literatura - maturitní otázka 6/7

Středověká evropská literatura - maturitní otázka 6/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce heslovitě seznamuje se středověkou evropskou literaturou. Nejprve je popsán vliv křesťanství na dobovou kulturu. Následuje charakteristika literatury náboženské a následně světské. Světská literatura je dále dělena na literaturu pro šlechtu, jíž je věnována největší pozornost, a literaturu pro měšťanstvo. Vždy jsou charakterizovány jednotlivé žánry a jmenována k nim příslušející díla. Významnější díla jsou popsána podrobněji. Předchozí část série naleznete zde Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka 5/7 a následující zde Klasicismus a osvícenství v literatuře - maturitní otázka 7/7.

Obsah

1.
Křesťanství
2.
Náboženská literatura
2.1.
Bible – Nový zákon
2.2.
Legendy
2.3.
Lyrické písně
2.4.
Modlitby
2.5.
Náboženské drama
3.
Světská, laická literatura
3.1.
Pro šlechtu a rytíře
3.1.1.
Hrdinský národní epos
3.1.1.1.
Píseň o Rolandovi
3.1.1.2.
Píseň o Cidovi
3.1.1.3.
Píseň o Nibelunzích
3.1.1.4.
Slovo o pluku Igorově
3.1.1.5.
Kalevala
3.1.2.
Rytířský dvorský epos
3.1.2.1.
O Artušovi
3.1.2.2.
Tristan a Izolda
3.1.2.3.
Qualter Castellionský
3.1.2.4.
Ulricy von Etzen
3.1.3.
Dvorská (kurtoazní) lyrika – milostná
3.1.3.1.
Trubadúrská poezie
3.1.3.2.
Milostná kancóna
3.1.3.3.
Pastýřská píseň
3.1.3.4.
Alba
3.1.3.5.
Epištola
3.1.4.
Pro měšťanstvo
3.1.4.1.
Fabliaux
3.1.4.2.
Zvířecí epos
3.1.4.3.
Drama

Úryvek

"• Po pádu západořímské říše – rok 476
• Křesťanství
o Od 4. Století (císař Konstantin) -> státně uznávané náboženství
o Západní křesťanství
 Římské
 Dogmata
 Přesto životnější a schopné proměn
 I reformní proudy
 Přizpůsobuje se světské moci, ale postupně se dovede emancipovat
 Papež potom může zasahovat i do světských záležitostí
o Východní křesťanství
 Byzantská
 Vliv pozdní řecké vzdělanosti
 Zcela podřízena panovníkovi
o Přínos pro člověka
 Představa o Bohu, posmrtném životě
 Názor na uspořádání lidské společnosti
• je to dáno Bohem a tedy nezměnitelné
• Trojí lid – duchovní, páni, poddaní
 Naprostá závislost na boží vůli
 Smysl života je dán vztahem člověka k Bohu
 Pozemské štěstí – je pomíjivé
 Ideál – mučedník za víru, poustevník (odklon od života kvůli marnosti světa)
• Vyučuje antickou vzdělanost
• Centra kultury – kláštery, školy, chrámy, univerzity

1. Náboženská literatura
• Psána latinsky
• Slouží věroučným a církevním účelům
1.1. Bible – Nový zákon
• Křesťanská část bible
• 4 evangelia
o Soubor řeckých apoštolských textů, které vypráví o životě a učení Ježíše Krista
o První a hlavní část Nového zákona
o Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo
• Epištoly
o Listy apoštolů věřícím
o Evangelium Svatého Pavla k Římanům
 Neoplácej zlo zlem, ale dobrem!
o Skutky apoštolské
o Forma dopisu
o Zjevení svatého Jana (Apokalypsa) –
 polomytický spis o konci světa a posledním soudu
o lyrika – žalmy, hymny – později inspirace ke vzniku duchovních písní
o epika – vedlo ke vzniku legend
1.2. Legendy
• Původně pro věřící v kostele
• Doporučená zbožná čtení – to co má být čteno
• Příběhy o Kristově životě
o O apoštolech, o Pilátovi (dal souhlas k ukřižování Krista), zrádný apoštol Jidáš
o Životy křesťanských mučedníků a světců
o Většinou se drží biblických textů, to ale taky spoutává fantazii
 Apokryfy
• Utajené spisy
• Vypravování biblického rázu, ale církevní autorita je neustále součástí písma
o Nikodémovo evangelium – Kristův učedník Josef Arimalijský – zachytil krev Krista – pověsti o svatém grálu"

Poznámka

V práci se objevují gramatické chyby, překlepy, chybně psaná vlastní jména (záměna Josef Arimatejský za Josef Arimalijský, Rodrigo za Rodrige, Kriemhilda za Krimhelda, Brunhilda za Bromhilda, Odysseus za Oddyseus) a jiné věcné omyly (epištola sv. Pavla Římanům, nikoli evangelium sv. Pavla Římanům; Skutky apoštolské a Apokalypsa se neřadí mezi epištoly; náboženské drama se rozvíjelo od 9., nikoli 19. století; sotie, nikoli satie).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e4d647b26323.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_evropska_literatura.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse