Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Bible


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje bibli. Nejprve ji velmi stručně charakterizuje, poté popisuje její vznik i význam. Krátce shrnuje její obsah.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik
3.
Obsah díla

Úryvek

"Bible
Bible je soubor kanonizovaných knih, inspirovaných Bohem, ve kterém je uloženo lidské svědectví o Božím slově. Líčí příběhy a životy lidí, kteří ve skutečnosti opravdu žili.

Vznikala tisíc let, od 12.stol. do 2.stol. př. n. l. Odehrává se v Egyptě, Mezopotámii, Izraeli... Byla přeložena do 2000 jazyků. Nejstarší překlad je do řečtiny - Septuaginta.

Biblický kánon se skládá ze Starého zákona, který je biblí judaistů i křesťanů, a z Nového zákona, který je specificky křesťanskou částí bible. Starý zákon tvoří 39 nebo 24 knih (podle Židů) a je psán hebrejským a aramejským jazykem. Základem je tóra (thora) - hebrejský název Pentateuch. Jinak také Pět knih Mojžíšových, z nichž nejznámější je kniha Genesis. Ta líčí vznik světa, lidstva...

Dále knihy: Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomeum. Mojžíš je jejich hlavní postavou. Na základě předpokládaných starších pramenů byly texty tóry sestaveny do dnešní podoby kolem pol. 5.stol. př. n. l. a byly psány na pergamenové svitky. V judaismu bývá tóra nazývána Královnou moudrosti a je jí prokazována mimořádná úcta.

Obsahem bible je zvěst o jediném bohu, který stvořil svět, přislíbil lidem odpuštění hříchu a osvobození, povolal svůj zvláštní lid, vyváděl ho z otroctví a ze zajetí a s konečnou platností se ke všem lidem sklonil v Ježíši Kristu, který je Pán a Spasitel.
Celá bible v křesťanském rozsahu má četné překlady od starověku dodnes, např. latinská Vulgata a Neovulgata, Lutherův německý překlad, česká Bible kralická a Bible svatováclavská.

Bible kralická je překlad bible z původních jazyků do češtiny, pořízený překladateli jednoty bratrské (1579 - 1594). Je složena ze šesti dílů: čtyři díly Starého zákona, pátý díl deuterokanoniské knihy a šestý díl Nového zákona.
Bible svatováclavská, pořízená zásluhou jezuitů, vychází z Vulgaty a navazuje na staré české překlady, zejm. na Bibli benátskou (1506) a Bibli kralickou.Je psána pomocí jednoduchých vět, přímé řeči, monologů, četných opakování, krátkých souvětí. Je členěna na verše.

Bible ovlivnila způsob myšlení a život lidí. Je to zdroj inspirace a základ mnoha národních literatur. Ustanovila měřítka hodnot lidí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a3d24365d9c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Bible.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse