Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Ivan Olbracht: Biblické příběhy

Ivan Olbracht: Biblické příběhyKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Ivan Olbracht

Životopisy spisovatele: Ivan Olbracht

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Biblické příběhy, jehož autorem je Ivan Olbracht.

Obsah

1.
Ivan Olbracht: Biblické příběhy

Úryvek

"Biblické příběhy
Olbracht Ivan
V této knize Ivan Olbracht přepracoval příběhy Starého zákona, největší knihy židovského národa. V nich byla obsažena všechna moudrost a zákony tehdejších lidí. Poučovaly o vzniku světa a života, o mravních zákonech, o Bohu, z jehož vůle existuje všechno.
Příběhy sledují osud židovského národa, který je pod Boží ochranou veden do zaslíbené země. Židé pak musí bojovat proti svým nepřátelům. V dobách, kdy byli Židé utlačováni, jim právě bible pomáhala překonat toto příkoří.
Biblické příběhy začínají stvořením světa. Bůh stvořil svět, rostliny, živočichy a také člověka, muže a pak ženu. V příběhu Adam a Eva se lidé proviní prvotním hříchem a jsou za trest vyhnáni z ráje. Jejich syn Kain zavraždí v příběhu Kainova vražda svého bratra Ábela. Za to je přísně, ale spravedlivě potrestán. V příběhu Potopa světa je popsán trest, který Bůh uvalil na lidstvo, potomky Adama a Evy, a který přežijí jen Noe a všichni ti, kteří se nalodili na jeho archu. Dále je popsáno zmatení jazyků v příběhu o stavění Babylonské věže. Boží trest se stává ústředním tématem i další kapitoly, nazvané výstižně Zničení Sodomy a Gomory. Dále Biblické příběhy vyprávějí o Abramovi a jeho příkladné poslušnosti vůči Bohu, stranou Olbrachtovi pozornosti nezůstává ani Abrahamův syn Izák. Dozvídáme se o životních osudech Ezaua a Jákoba, synů Izákových. O putování Jákobova syna pojednává Příběh Josefův: Josef se dostává do Egypta, jeho trpělivá a neústupná víra mu přinese významnou státní funkci a náležitou pompu. V Egyptě se posléze usadí celé Jákobovo pokolení. Příběh Mojžíš vypráví o vyvedení Židů z Egypta, kterému předcházelo mnoho obtíží. Dále vypovídá o deseti přikázáních, které stanovil Bůh. Následuje příběh o dlouhém putování do země zaslíbené. Dva příběhy vyprávějí o dobývání země za řekou Jordánem, která byla Židům Bohem přislíbena. Nalezneme zde rovněž příběhy O Samsonovi, O Davidu a Goliáši, ve kterém malý, ale moudrý a odvážný David vítězí nad obrem Goliášem a poté se stává králem. Příběh O moudrosti Šalamounově vypráví o moudrém králi, který důvtipně rozsoudil nespočet sporů a spravedlivě vládl. Příběh Judit pak čtenáři tlumočí statečné činy stejnojmenné ženy. Jonášův nevídaný osud nám zase přibližuje příběh Jonáš a ryba. Další čtyři příběhy popisují zajetí Židů v Babyloně. Jeden z nich nás seznamuje s královnou Ester a jejím smělým činem, kterým Židy zachránila před vyvražděním. Poslední z Biblických příběhů je o návratu Židů do Izraele a města Jeruzaléma."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51c9ec5aafa01.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
I_Olbracht_Biblicke_pribehy.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse