Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Jan Drda: Němá barikáda

Jan Drda: Němá barikádaKategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Jan Drda

Životopisy spisovatele: Jan Drda

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Němá barikáda, jehož autorem je Jan Drda.

Obsah

1.
Jan Drda: Němá barikáda

Úryvek

"Němá barikáda
Drda Jan
Jan Drda se narodil v roce 1915 v Příbrami. Studoval slovanskou a klasickou filologii na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, ale před absolvováním odešel do redakce Lidových novin a stal se posledním novinářským žákem Karla Čapka. V žurnalistické práci pokračoval i po skončení války.
Němá barikáda je Drdovou první prací napsanou po osvobození. Přadstavuje také první úspěšný pokus o vyrovnání se s válečnými léty a osvobozením.
V Němé barikádě sledujeme průběh květnového povstání, ilegální boj proti nacismu a hrůzu válečné okupace. Jedná se o soubor jedenácti povídek situovaných do doby druhé světové války. Kromě časového ohraničení nemají povídky jiný společný kompoziční prvek. Chronologická posloupnost jednotlivých příběhů je udržována pečlivým rámcem. První povídka „Třetí fronta“ se odehrává v roce 1938, závěrečná povídka „Němá barikáda“ poukazuje k povstání československého lidu v roce 1945.
Společným motivem jednotlivých povídek, který také dotváří tematickou jednotu díla, je motiv spravedlivé odplaty. Zlo zosobněné postavami nacistických tyranů i domácích kolaborantů musí být potrestáno. Nejde ovšem nikdy o mohutné heroické činy, můžeme dokonce konstatovat absenci velkých hrdinů. Nejvýznamnějšími lidmi se stávají drobní človíčkové, převážně starší lidé, kterým válka vzala celoživotní sny a ideály. Právě ti se v rozhodujícím okamžiku dokáží statečně postavit proti tyranům, ačkoliv za to mohou zaplatit životem. Takovým typem je např. hlavní hrdina povídky Včelař, který se vzepře nacistům ne z nějakého pacifistického přesvědčení, ale proto, že Němci zasáhli do smyslu jeho života - včelaření.
Ze souboru povídek se vymyká povídka „Až vstanou mrtví“. Hrdinou je zde fašista, který nakonec neujde trestu.
Třetí fronta. Děj povídky je přesně určen - je jím 28. říjen, svátek vzniku naší republiky, slavený ale bohužel v nejisté době. Píše se rok 1938 a Evropa stojí na prahu válečného běsnění. Stejně jako řada dalších je se stávajícím vývojem nespokojený i Sláva Mach. Ve značné skepsi vzpomíná na své přátele, se kterými se zúčastnil bojů ve Španělsku. Jediné východisko k uspokojení touhy po činu vidí v lidové demonstraci.
Povídka má podstatný význam pro kompozici celé knihy svým časovým určením. Zároveň předznamenává náladu počátku války.
Včelař. Starý vesničan ukryje telegrafisty s vysílačkami. Vesnice je prohledávaná gestapem, telegrafisté prchají a jsou na útěku zastřeleni. Staříkovi hrozí stejný trest, pokud by se mu prokázala pomoc. Ukrývá proto spojenecké vysílačky v hloubi zahrady do starého včelína. Gestapo nemůže nic najít. Šli téměř najisto, z toho důvodu jsou ještě podrážděnější a krutější než obvykle a v návalu zlosti ničí a rozkopávají úly. Stařík je zlomen - včelařství bylo jediným smyslem jeho života. „To ... jsou ... oni ... I včelám ... berou život.“ Náhle se pohybuje jako bez ducha, vůbec nereaguje na jejich výzvy. Je zastřelen, ačkoliv by mu jinak nehrozilo žádné potrestání - vysílačky se nenašly. Umírá u zničených úlů s včelí královnou na ruce. Hlavní hrdina povídky je jedním z řady typicky drdovských postaviček, nenápadný člověk, který si zaslouží naši úctu.
Vyšší princip. Vyšší princip je nejznámější povídkou Němé barikády. Oním Vyšším principem je starý latinář Havlík, obávaný pedagog maloměstského gymnázia. Tento starý mládenec se řídil po celý život zákony a krásou antiky. Osobní život zanedbával stejně jako svůj vzhled, byl starým mládencem ve věčně ošuntělém oblečení. Svou přezdívku si vysloužil za neustálé opakování anticky principiální teze „Z hlediska vyššího principu mravního...“, pomocí které odsuzoval různé studentské výstřelky. Je červen 1942, nejhorší doba heydrichiády. Nikdo si nemohl být jistý vlastním životem. Popravováni byli i nevinní lidé na podkladě jakéhokoliv udání. Tři bezstarostní mladíci, septimáni Havelka, Moučka a Ryšánek, byli obviněni a posléze zastřeleni. Bavili se spolu na plovárně o nějakých politických souvislostech, někdo je musel vyslechnout a udat. Ve škole vládne zděšení. Aby se zdůraznila loajalita postoje vedení školy, je třeba, aby někdo z učitelů před třídou odsoudil chování chlapců a uvedl je jako odstrašující příklady. Je vybrán latinář Havlík jako třídní dotyčné septimy. Se sklopenou hlavou vchází do třídy, která je tentokrát ztichlá a zděšená. Dobře ví, věren svým zásadám a mravním ideálům, že to, co se děje kolem, je špatné. Chlapci nebyli vinni. Zbytečně došlo ke zničení tří mladých životů a on to má ospravedlňovat? „Z hlediska vyššího principu mravního... vám mohu říci jenom jedno: vražda na tyranu není zločinem! Také já... schvaluji atentát na Heydricha!“ - „Cítil, že bylo vyřčeno všecko. Obrátil se proto ke katedře, usedl a začal zapisovat do třídní knihy. Ale sotva se dotkl perem stránky, ozval se z lavic povědomý zvuk. Vyšší princip zvedl pomalu oči ke své třídě. Dvacet septimánů stálo před ním v pozoru, se zdviženými hlavami, s očima planoucíma.“
Vyšší princip, suchý profesor latiny, ke kterému si žáci nikdy nevytvořili pevnější pouto, neboť je stále umravňoval svými „antickými“ postoji, se přeměňuje v nejstatečnějšího člena ředitelského sboru. Schválení atentátu by znamenalo okamžitou smrt, kolaboranti a zrádci mohli být kdekoliv. Ve vnitřním boji, který profesor svádí, vítězí oddanost spravedlnosti. Ano, byl to profesor „ze staré školy“, ale právě zákony a krása antiky se v náhlé konfrontaci se zvůlí a zvěrstvem okolního světa mění v rozhodný a statečný postoj."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518618dfc2d10.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
J_Drda_Nema_barikada.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse