Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Nový zákon (Bible)

Nový zákon (Bible)


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: neznámý Autor

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s obsahem jednotlivých částí Nového zákona. V závěru dodává doplňující informace o Novém zákonu a Bibli.

Obsah

1.
Části Nového zákona
2.
Evangelia
3.
Skutky apoštolů
4.
Dopisy, listy
5.
Zjevení sv. Jana
6.
Doplňující poznámky

Úryvek

"Bible
Nový Zákon
Nový zákon je nejzákladnější součástí křesťanského náboženství. Navazuje na Starý zákon a společně tvoří Bibli. Nový zákon má celkem 27 knih.Obsahově se dělí na 3 části : Na knihy dějepisné (evangelia, Skutky apoštolů), naučné (dopisy, listy) a prorocké Zjevení sv. Jana. Celý Nový Zákon byl psán řecky, dialektem zvaným koíné (obecným jazykem) mezi roky 51-100.
Určitě nejdůležitější částí Nového zákona jsou evangelia. Jsou cenné tím, že podrobně pojednávají o životě Ježíše Krista, a to hlavně o jeho posledních třech letech. V nich Ježíš prošel velkou část tehdejší Palestiny se svými druhy- apoštoly, konal zázraky a kázal o Bohu a Božím království. Většinu věcí vykládal v podobenstvích, aby to obyčejní lidé mohli pochopit (např. podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O pastýři...). Nakonec se nechal ukřižovat svými bývalými ctiteli, aby jako Boží syn vykoupil lidstvo.
Slovo evangelium pochází z řečtiny a znamená doslova „dobrá zpráva” či „radostná zvěst”. To znamená svědectví o Kristu : Radostnou zprávou je především zvěst o tom, že Ježíšův život neskončil potupnou smrtí na kříži, ale že Kristus vstal z mrtvých a všichni lidé na světě se mohou s Kristem sejít v nebeském království.
Evangelia máme čtyři : Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo. První tři evangelia čerpali ze stejných zdrojů, Jan jako apoštol své evangelium sepisoval z vlastních vzpomínek. Matouš své dílo psal pro Židy, Marek ho napsal velice stručně, Lukáš pro nám neznámého Teofila.
Skutky apoštolů napsal již zmíněný Lukáš v letech 70-90. Vypravují o šíření křesťanství do celého tehdy známého světa. V první části se píše o osudech některých apoštolů (hl. Petra, krátce i o ostatních- o Jakubovi, Janovi aj.) a o činnostech prvních jáhnů- Štěpána, Filipa. Další část je o Pavlovi a o jeho třech misijních cestách.Pavel se nejprve jmenoval Šavel a byl pronásledovatelem prvních křesťanů, pak se u Damašku obrátil a stal se s Petrem nejdůležitějšími hlavami církve. Zemřel v samotném Římě.
Následují listy a dopisy, kterých je v Novém Zákonu co do počtu knih nejvíce : 21.
Tyto listy a dopisy posílali někteří apoštolové a misionáři (nejvíce jich poslali Petr a Pavel), prvním křesťanským obcím, ale i svým přátelům a věrným pomocníkům. V nich křesťany poučovali o teologii a radili jim, co mají dělat v některých situacích (např. list Římanům, Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, listy Timoteovi, Titovi, Filemonovi a další.).
Zjevení sv. Jana- tzv. Apokalypsa je úplně jiná než ostatní knihy. Byla napsána jako akutní výzva v letech 94-96 v době císaře Domiciána, který krutě pronásledoval křesťany. Děj díla pojednává o konci časů, kdy Kristus sestoupí na Zem, aby potřel síly Zla, obnovil spravedlnost a ukončil čas lidstva. Autor (Jan asi ne, dílo je mu pouze připisováno, kdo ho napsal nevíme) ve svém díle píše i o jedinečné moci Ježíše Krista. Apokalypsa je psána velice krásným stylem : „A ukázalo se veliké znamení na nebi : Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení : Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. “ Autor popisuje tyto události jakoby jim byl přítomen; píše doslova : „viděl jsem...”
Nový Zákon byl i překládán- latinsky už ve 2. stol. Nutno také podotknout, že Bible - a z ní Nový Zákon byl po staletí nejčtenější knihou světa.
Křesťané z Bible často čtou, proto vymysleli systém orientace v ní.
Několika spojenými větám, souvětím, nebo i jednotlivým těmto částem se říká verš (v Bibli se označuje malým číslem na začátku verše), verš je částí kapitoly, kapitola je součástí knihy. Název knihy se píše zkratkou. Celý konečný zápis může tedy vypadat např. takto: Sk, 2; 37 : „Když to slyšeli, byli zasaženi...” (úryvek verše).
zdroje: předmluvy v Bibli, Encyklopedie náboženství, Kniha o bibli"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d8781237ea0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Novy_zakon_Bible.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse