Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Vladimír Holan: Noc s Hamletem

Vladimír Holan: Noc s HamletemKategorie: Profi práce, Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Vladimír Holan

Životopisy spisovatele: Vladimír Holan

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Noc s Hamletem, jehož autorem je Vladimír Holan.

Obsah

1.
Vladimír Holan: Noc s Hamletem

Úryvek

"Noc s Hamletem
Holan Vladimír
„Je nemožné několika řádky postihnout myšlenkový objem této velké básně v naší poezii ojedinělé. Autor čtenáři podává víno se žlučí a chléb s plísní jako život sám“, řekl o Noci s Hamletem básník Oldřich Mikulášek
Noc s Hamletem lze vyložit jako oslavnou poému k vyzdvižení génia Williama Shakespeara. (Podobný obdiv choval Holan i k Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, jemuž věnoval cyklus Mozartián). Základní osou díla je dialog mezi básníkem a Hamletem, kterého však můžeme považovat za autorovo druhé já. Rozhovor plyne zvolna s mnohými vzpomínkovými odbočkami, návraty do dětství, k prvním láskám, domovu, rodnému kraji, přečtených knihách, milované hudbě a podobně. Základním tématem je hledání odpovědí na existenciální otázky, smysl tvorby, smysl života, pozice umělce, tvůrce, ale i hledání Boha, vliv mýtů na náš život aj. Najdeme zde řadu odkazů na literární díla, autory, staré mýtické příběhy, Bibli. Zcela zvláštním útvarem je vložená dramatická část - intermezzo dialogu Orfea s Eurydikou. Na rozdíl od pověsti se u Holana však Orfeus neohlédne a vyvede tak Eurydiku z podsvětí.
Více než o samotný příběh, který se v Noci s Hamletem dá vysledovat těžko, jde o básnickou kvalitu textu. Odpovídá stylu Holanovy poezie - užívá mnohovýznamová pojmenování, složité metafory, neologismy, protiklady, spojení abstraktních pojmů s konkrétními termíny, symboliku. Verš je volný, ztrácí rytmus, nenalézáme rýmy ani asonance, síla je ukryta v užívání jazyka. Cesta k volnému verši umožnila autorovi otevřít prostor imaginace, opustil metrum i rytmus a dodat největší důraz slovům samotným a jejich zvláštnímu spojování. Holan sám nazýval tento svůj styl „atonální harmonií“. Holanův básnický jazyk vytváří komplikované metafory a obrazy – „A je to těžkomyslnost zaměňující stupeň se schodištěm tak rychle, že dojde na propast, zatímco někde čeká zhrzená harmonie jako plačící ozvěna se šátkem mlhy v ruce, v ruce, jež neví, zda paměť těla nalezne místo, na které zapomněl instinkt duše.“ Básník hovoří s Hamletem během jedné noci. Hamlet jakožto literární typ váhavého a neustále ptajícího se člověka zde dostává novou dimenzi, kdy nejen otázky klade, ale dává stále nové odpovědi ve smyslu nových pohledů na danou skutečnost a problematiku. Sedí, pokuřují a pijí víno. Hovoří o alkoholu a jeho účinku na tvorbu, navracejí se do starých egyptských a řeckých dob, vzpomínají na maminku, ženy a děti.... Témata se v dialozích navzájem prolínají a střídají nepravidelně, zdá se, že jsou dokonce řazeny asociativně, tak že sledovat myšlenkovou linii jednoho tématu je nesmírně obtížné, až nemožné. Je znát i Holanův obdiv k dalšímu géniovi, Mozartovi, jeho jméno se v Noci s Hamletem vyskytuje vícekrát ve spojení s genialitou umělce. Několikrát se užívá různých úsloví i obyčejných promluv v cizím jazyce – německy, anglicky, tibetsky, indicky. Biblické odkazy se soustřeďují nejvíce kolem Krista, Jidáše a Mojžíše, slouží však opět především jako možnost vytváření metaforických obrazů – „ Ba jsou tak hluší, že by rádi slyšeli hlas Pána Krista na gramofonové desce.“ K ránu Hamlet mizí spolu s úsvitem. „Nedávno, řekl Hamlet, byl jsem s několika mladými u stárnoucího Shakespeara v Elsinoru... Četl nám své verše... Kouřili jsme je, pili je a chválili, byli jsme upřímní, vyznávali jsme mu lásku, toužili slyšet další, a když pak s námi hovořil o knihách, slavili jsme ho jako bibliotekáře samého Boha...“
Témata, kterých se básník v dialogu s Hamletem nejvíce dotýká, jsou dějiny lidstva (A přece zlo stoupá míchou lidstva…stoupá znovu a znovu k mozku pýchy); smysl lidského bytí (To vaše dění mnoho je a není, však dění s bytím : zázrak k závidění//soucit s žitím, které je jenom dech a žízeň a hlad a páření a nemoc a bolest.); smrt (jen když se smíříš se smrtí, pochopíš, že všechno
pod sluncem je skutečně nové) ; matka (Matka!…Ta její trpělivost, to její zas a
zase, které by mohlo oddalovat věčnost //Maminka! Ta stále na nástupišti
loučení a nakonec sama!) a láska (Láska je jenom jedna a je jenom jednou. Láska je skutečně smrtelná)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a46c2a3e7b1.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
V_Holan_Noc_s_Hamletem.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse