Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Hynek Mácha: Máj

Karel Hynek Mácha: Máj


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Hynek Mácha

Životopisy spisovatele: Karel Hynek Mácha

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je představeno dílo Máj českého básníka Karla Hynka Máchy. Obsahuje jeho celkovou charakteristiku, informuje o pozadí jeho vzniku, stručně popisuje hlavní postavy a děj jednotlivých částí básně. Dále se věnuje autorovu životu a v závěru přináší krátký úryvek z díla.

Obsah

1.
Pozadí vzniku díla
2.
Charakteristika romantismu
3.
Celková charakteristika
4.
Hlavní postavy
5.
Obsahový rozbor
6.
Formální rozbor
7.
Zajímavost
8.
Karel Hynek Mácha
9.
Krátký úryvek

Úryvek

"Pozadí vzniku díla: Dílo bylo napsáno v roce 1836, tedy v období, kdy ve světě vládl romantismus. Tento módní trend se prosazoval nejen v oblasti oblékání, životního stylu, ale také architektury, hudby a v neposlední řadě literatury.

Romantismus: Formuje se mezi dvěma velkými revolucemi – Francouzskou (1789) a rokem 1848 – revolučním rokem téměř celé Evropy. Je odrazem znechucení lidí dobou a politikou. Jeho hlavními znaky jsou kritika a odmítání současné společenské situace, obdiv k minulosti (často vznikají falza, například u nás RKZ), kritika rodičovské generace, izolace od společnosti. Díla bývají autobiografická, hlavní hrdina je znechucen dobou, odchází do exotických krajin bojovat za spravedlnost (například pomáhá revolucím v zahraničí). Častým prvkem je nešťastná láska (obdiv k ideálu) a neuznávání společenských konvencí. U nás je romantismus potlačen vlnou národního obrození, která klade důraz na vlastenectví a řeší spíše národnostní otázky. Možná proto zůstal Mácha ve své době nepochopen.

Celková charakteristika: Jedná se o lyrickoepickou báseň, jež obsahuje téměř všechny prvky romantismu. (Mácha čerpal náměty mimo jiné i z rozsáhlé četby romantických autorů, jako byli G. G. Byron, W. Scott nebo J. W. Goethe.) Především jsou to subjektivismus, tvůrčí fantazie, smysl pro obraznost, kontrast jevů a především motiv tragické lásky a smrti. Dílo kritizuje tehdejší společnost, oproti ní vyzdvihuje krásy přírody. Popisovaná krajina se váže k okolí pod hradem Bezdězem, k dokskému rybníku (dnešní Máchovo jezero). Je docela pravděpodobné, že se Mácha ve své básni nechal inspirovat legendárním příběhem o Hynku Schiffnerovi z Dubé, který roku 1774 zabil svého otce, protože mu bránil v lásce. Schiffner by poté vězněn v Mladé Boleslavi a ještě téhož roku byl nedaleko města popraven rozlámáním v kole.

Postavy: Hlavní postavy jsou v básni tři, Jarmila, Vilém a Hynek. Báseň je záměrně napsána tak, aby se v ní tyto tři postavy vůbec nepotkaly. Vilémovi je věnována největší část básně, je typicky romantickým hrdinou. Zabije svého otce, protože mu svedl milou, až po vraždě se dozvídá, že zabil svého rodiče, společnost jím opovrhuje, je odsouzen k smrti, se svou láskou už se nesetká,… Protože společnost Vilémem pro otcovraždu pohrdá, Vilém se obrací k přírodě, která jediná mu rozumí. Jarmila je Vilémovou milou, S Hynkem se v závěrečném zpěvu ztotožňuje autor, vypravěč příběhu.

Obsahový rozbor: Báseň se skládá s úvodu, čtyř zpěvů, dvou meziher a epilogu.
Úvod: Autor vyjadřuje pohrdání vlastenčením a mnohomluvností.
1. Zpěv obsahuje veškerý děj: Předvečer 1. Máje. Jarmila čeká u jezera na svého milého – Viléma. Místo něj přijíždí někdo jiný a oznámí jí, že Vilém byl odsouzen k smrti za vraždu svého otce, Jarmilina svůdce (kterého neznal). Po poslově odjezdu Jarmila skočí do jezera a utopí se.
2. Zpěv:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8336d1781fd.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
K_H_Macha_Maj.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse