Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Karel Jaromít Erben: Kytice

Karel Jaromít Erben: KyticeKategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Karel Jaromír Erben

Životopisy spisovatele: Karel Jaromír Erben

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první části seznamuje podrobně s životem Karla Jaromíra Erbena a uvádí další autory českého národního obrození a jejich významná díla. Následuje obsahová a formální charakteristika sbírky Kytice a stručný přehled děje jednotlivých skladeb. Nakonec je podrobněji popsán obsah tří básní (Polednice, Holoubek, Vrba).

Obsah

1.
Karel Jaromír Erben
2.
Další autoři národního obrození
3.
Kytice
3.1.
Charakteristika
3.2.
Balady ze sbírky - stručný děj
3.3.
Polednice, Holoubek, Vrba

Úryvek

"Karel Jaromír Erben
Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby – tím vším byl Karel Jaromír Erben , narozený 7.11.1811 v Miletíně v rodině s řemeslnickou a písmáckou tradicí. Jeho rodičům se narodila dvojčata Karel a Jan. Jan však později bohužel zemřel a ani jeho bratr Karel na tom nebyl zdravotně dobře, často churavěl a trpěl poruchou řeči. Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby.
Při studiu filozofie a práva se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval do konce života. Palacký mu sehnal místo archiváře města Prahy, které mu zajistilo alespoň nějakou finanční jistotu.
Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se věnoval vydávání starších literárních děl, překládání ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel ze státní služby. Na Palackého doporučení mu české stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archívech materiál k historii šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého muzea/ dnes Národního/ se stal v roce 1846 a zároveň ho jmenovali členem Královské české společnosti nauk.
Erben nebyl typem politika, nebyl žádný řečník, ale svou neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi nejvýznamnější Čechy. V roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Konečně měl práci, která ho velmi slušně finančně zajistila. Od roku 1864 až do smrti zastával funkci vysokého úředníka na pražském magistrátu.
Vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci. Byl spolutvůrcem Riegrova Slovníku naučného, který byl naší první encyklopedií.
Erben byl znám tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti. Trest je pro ně samozřejmým po každém provinění. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu.
Karel Jaromír Erben zemřel 21.11.1870 v Praze.
Soubor českých pohádek - / Dlouhý, Široký a Bystrozraký , Tři zlaté vlasy děda Vševěda , Pták Ohnivák a liška Ryška , Zlatovláska/ - tyto pohádky jsou inspirovány folklorem
Písně národní v Čechách / 1842-1845/ - folkloristické dílo ve kterém Erben shromáždil více než 2200 písní, které uspořádal od narození po smrt

Karel Jaromír Erben patří mezi autory Národního obrození (70. léta 18. stol. - 50.
léta 19. stol.). Spisovatelé se snažili dokázat, že český jazyk je schopen se vyrovnat
jazykům vyspělých literatur.

DALŠÍ AUTOŘI NÁRODNÍHO OBROZENÍ :

- Josef Dobrovský (Dějiny české řeči a literatury – něm.)

- Josef Jungmann (O českém jazyku)

- Antonín Jaroslav Puchmajer (Nové básně)

- František Paladský (Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí)

- Ján Kollár (Slávy dcera)

- František Ladislav Čalakovský (Slovanské národní písně)

- J. K. Tyl (Strakonický dudák, Fidlovačka)

- K. H. Mácha (Máj)

- K. H. Borovský (Král Lávra , Tyrolské elegie)

- Božena Němcová (Babička , Divá Bára )"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51014c85e5a2f.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
K_J_Erben_Kytice.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse