Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Petr Bezruč: Slezské lesy - rozbory básní 1/21

Petr Bezruč: Slezské lesy - rozbory básní 1/21


Kategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sestává z pokročilého rozboru jazykových prostředků, obsahu, motivů a verše básně Slezské lesy ze sbírky Slezské písně Petra Bezruče. Uvedeno je rovněž znění analyzované básně. Následující část série naleznete zde Konstantin Biebl: Pozdrav - rozbory básní 2/21.

Obsah

1.
Báseň
2.
Rozbor

Úryvek

"Báseň
Jste tak jak já, slezské lesy, mé lesy!
Smutek se na kmen a koruny věsí,
hledíte teskno a hledíte přísně,
jak moje myšlenky, jak moje písně.
Padá z vás jehličí v noci a v mlze,
porobeného to národa slze.
-------------------------------------------------------
Padáte sekerou na rozkaz z Vídně,
hynete pomalu, hynete klidně!
Mlčíte, hynete, smrkové moře,
bez konce, bez konce, slezské vy hoře!
-------------------------------------------------------
(Slezské písně)

Rozbor
• přirovnání v prvním verši zakládá paralelismus, který se prolíná celou básní
• apostrofa lesů - odpovídá jí užití druhé slovesné osoby množného čísla
• blízký vztah lyrického mluvčího ke slezským lesům je zdůrazněn přivlastňovacím zájmenem "můj"
• v básni se prosazuje princip kladení prvků vedle sebe, a to v rovině horizontální i vertikální; vertikální rovina: prvky příslušejí do různých (odlišných) řádů skutečnosti - paradigmatický paralelismus; horizontální rovina: prvky příslušejí do stejného řádu skutečnosti - syntagmatický paralelismus, realizovaný např. několikanásobnými větnými členy ("hledíte teskno a hledíte přísně" - jedná se vlastně o několikanásobné příslovečné určení, opakováním slovesa je zdůrazněn rys podvojnosti)
• ve vertikální rovině se jedná o identifikaci (ztotožnění - lyrický mluvčí je v jistých aspektech totožný s lesy), v horizontální rovině o adici (připojení, přidání - teskno + přísně), případně pouhé zopakování ("bez konce, bez konce")
• smutek se na kmen a koruny věsí - paralelismus paradigmatický (smutek se "věsí" na kmen a stromy jako na lyrického mluvčího); zdvojení nalezneme i v horizontální rovině - několikanásobné příslovečné určení místa (na kmen a koruny); jedná se o metaforu, případně personifikaci (v nepřeneseném smyslu se mohou na strom věšet jen věci hmotné)
• jak moje myšlenky, jak moje písně - myšlenky i písně mají metonymickou souvislost s lyrickým mluvčím, proto se jedná o paralelismus stejného druhu (čili jde o paralelismus mezi lesy a lyrickým mluvčím)
• padá z vás jehličí v noci a v mlze, / porobeného to národa slze - snaha co nejvíce osamostatnit větné členy spojené vztahem koordinace (slučování) - "v noci a v mlze" (dvojité užití téže předložky, podobně výše "hledíte teskno a hledíte přísně)"

Poznámka

Znění básně a úryvky z ní jsou značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6ef2da0e24f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
P_Bezruc_Slezske_lesy_rozbor_1.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse