Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Viktor Dyk: Krysař - rozbor k maturitě

Viktor Dyk: Krysař - rozbor k maturitěKategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Viktor Dyk

Životopisy spisovatele: Viktor Dyk

Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín

Charakteristika: Podrobný rozbor k maturitě charakterizuje Dykovu novelu Krysař po obsahové a formální stránce. Nejprve uvádí informace o autorovi, přibližuje literární období vzniku práce, okolnosti jejího vzniku i vliv. Dále se věnuje motivům a tematickým prvkům novely, jejímu jazyku a stylu, postavám a nakonec ději.

Obsah

1.
Autor
2.
Současníci
3.
Další díla
4.
Období
5.
Okolnosti vzniku díla
6.
Vliv díla
7.
Místo a prostředí děje
8.
Ilustrace, rok vydání
9.
Charakteristika
10.
Jazyk a styl
11.
Hlavní postavy
12.
Obsah díla

Úryvek

"Název: Krysař
Autor: Viktor Dyk (1877-1931) – český básník, prozaik, dramatik, novinář a politik, překladatel z němčiny a francouzštiny
se narodil roku 1877 v obci Pšovka na Mělnicku, blízko česko-německé národnostní hranici, odstěhoval se do Prahy, vystudoval gymnázium v Žitné ulici, pak chodil na přednášky práva, právnická fakulta Univerzity Karlovy, politické události 2. poloviny 90. let - ovlivnily jeho ideologickou orientaci, inspirační zdroj beletrie, redigoval Lumír a spolupracoval s Vinohradským divadlem, redaktor Samostatnosti a Národních listů, vězněn ve Vídni za velezradu, osobní oponent prezidenta Masaryka, dílo charakteristické slohem strohé symbolické zkratky, uplatnilo svůj ústřední motiv sváru mezi ideálem a skutečností nejdokonaleji v poezii, jeho tvorba ovlivněna symbolismem a dekadencí, přejímá romantický náhled na svět založený na rozporu mezi snem a skutečností, konfrontací snů s běžným životem dochází ke zklamání, vedle romantického motivu se projevuje výrazný individualismus představovaný odmítáním uznávaných hodnot
Současníci: František Gellner (Radosti života, Po nás ať přijde potopa, Nové verše),Fráňa Šrámek (Modrý a rudý, Píšou mi psaní, Stříbrný vítr, Měsíc nad řekou), Karel Toman (Torzo života, Sluneční hodiny, Měsíce)
Další díla: A porta inferi (1897), Síla života (1898), Marnosti (1900), Satiry a sarkasmy (1905), Lehké a těžké kroky (1915), Anebo (1917), Okno (1921, se známou básní Země mluví), Poslední rok (1922), Milá sedmi loupežníků (1906), Zmoudření Dona Quijota (1913 - drama), Konec Hackenschmidův (1904, román – filozofickopolemický podtext) a Prosinec (1906, román – filozofickopolemický podtext)
Období: Generace buřičů ve vývoji české literatury 20. století, 90. léta 20.stol - básníci, kteří bojují proti všemu starému, časopis Nový kult a středisko, kde se tito básníci scházeli - vila Stanislava Kostky Neumanna, básně – revoluční charakter, smyslem bylo zachytit opravdové prožitky a prosadit svobodný život jednotlivce, odsuzovali měšťáckou společnost, hlásali násilí, někteří se hlásili k satanismu, bohémové, vyznávali anarchismus (myšlenkový a politický směr vycházející z neomezené svobody jedince a odmítající autoritu státu a společenských organizací)
Okolnosti vzniku díla: Původní pověst o krysaři pochází asi ze 13. století. Jejím historickým jádrem mohla být bitva u Gedeműnde, kde padl výkvět hammelnské mládeže, nebo křížová výprava dětí. Pověst se rychle rozšířila po Evropě a inspirovala např. J.W.Goetha nebo F.L.Čelakovského (v básni Cikánová píšťalka). Dyk tento starodávný příběh rozšířil o dalšé postavy a akcentoval jeho symbolické vyznění. Dílo, psané v letech 1911-1912, bylo publikováno nejprve časopisecky (1912) pod názvem Pravdivý příběh o Krysaři
Vliv díla: Dílo je příkladným naplněním estetických principů novoklasicismu, této krátké, ale „intenzivní epizody“ (J.Opelík) v dějinách české literatury, která dočasně ovlivnila také tvorbu bratří Čapků, F.Langera nebo O.Theera. V Langerově povídkovém souboru Zlatá venuše (1911) se dokonce objevuje postava krysaře. Dykova novela se záhy dočkala úspěšné dramatizace od E.F.Buriana (1940) a inspirovala i tvůrce animovaných filmů , např. J.Barta (1985)
Místo a prostředí děje: Hanzovní město Hammeln
Ilustrace: Kateřina Zachová, František Kysela
Rok vydání: 1915
Charakteristika: Novela je volným zpracováním středověké německé (původně saské) pověsti o krysaři z města Hammeln, kterou autor obohatil o romantický milostný motiv a o některé postavy, jež jsou nositeli ideového vyznění díla. V popředí tematického plánu sotjí rozpor mezi skutečností a snem, touha po naplnění ideálu spojená s momentem deziluze. Přestože se v próze objevují uvedené romantické (přesněji novoromantické) motivy či témata, racionální struktura, symetrická vyváženost celé skladby, větná stavba, a především tíhnutí k nadčasovému sdělení a nadindividuálnímu řádu svědčí o přítomnosti klasicizujících prvků, vymezujících literárně-historický kontext díla
Jazyk a styl: Text je členěn do krátkých odstavců. Stylové prostředky – souřadné spojování vět, opakování vět nebo slovních spojení ve vypjatých okamžicích a celková úsečnost – vyvolávají zvláštní atmosféru plnou náznaků a napětí. Tím přibližují dílo žánru básnické epiky. K interpretační bohatosti přispívají zdánlivě prosté symboly (píšťala, růže, hora, atd.)
Hlavní postavy: Krysař – hl. postava, tajemný samotář, osamělý - nikdy necítil žádný cit, ovšem to Agnes změní, smířený se svým osudem věčného cizince, čestný a rozumný, kladná postava, která vyčistí město od krys, od krys jako takových a od lidí, kteří se chovají jako krysy, po smrti Agnes v něm převládne zloba i zoufalství a posílá nevděčné obyvatele města do pekel - pošetilé, ale zároveň i spravedlivé; Agnes - prostá vesničanka z Hamelnu, mladá a krásná, v zoufalství nemá dost sil na to, aby bojovala s osudem, často problémům utíká a nebo volí zbabělá řešení; Sepp Jörgen - urostlý mladý muž, chudý rybář, kterému trvá den, než pochopí, co se okolo něho děje, druhými opovrhován, žije sám, lidé mu dělají naschvály; páni radní - vesničany uznávaní radní, umí využívat lidi, praktičtí a mají rádi peníze, chamtiví, podlí, neschopní držet slib a zaplatit za odvedenou práci. Lehkomyslní, neuvědomili si, co jejich čin může způsobit a ohrozili celé město; dítě - symbol naděje a záchrany, protože je pro rybáře záchranou, když překřičí píšťalu. Je nadějí, že se všechno změní, a do Hammeln se jednou vrátí dobří lidé. Záchránění si zaslouží, protože ještě není kruté, v životě ještě nikomu neublížilo
Obsah díla: Krysař přijde do Hammeln, je ho potřeba, protože je ve městě mnoho krys, zamiluje se do Agnes, ta má ale ženicha Kristiána, ale Krysařovu lásku opětuje. Krysař za slíbenou odměnu 100 rýnských vyvede krysy z města. Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním - truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu, radní ale odměnu nevyplatí, prý je smlouva neplatná - není známa druhá strana – Krysař a neukončena obvyklou zbožnou formulí. Krysař se chce pomstít, tu noc oba radní strašné sny, krejčímu: ušil 1000 obleků, které se pod Krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář: vyrobil 1000 postelí, objevil se Krysař a postele se změnily v rakve. Pro Agnes Krysař městu odpouští, odchází, jde na horu Koppel, která je nad městem a končí propastí. Pověst praví, že tento sráz není propastí - cesta do Sedmihradska, zaslíbené země, kde neexistuje strach ani bolest. Láska Krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host - Faust, ten Krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši, potom chce Krysaře přesvědčit různými kousky - např: mění kocoura v tygra, špinavou prostitutku v trojskou Helenu, aby se taky zaslíbil ďáblu, když nepochodí, tak zmizí. Krysař se vrací k Agens - nešťastná, čeká s Kristiánem dítě, žádá Krysaře, aby ji zabil, nakonec chce, aby odešel. Krysař odejde, ale slíbí, že se vrátí. Matka Agnes vypráví pohádku o Sedmihradské zemi a potom se Agnes utopí v řece. Když se Krysař vrátí najde jen matku, která se zbláznila z dceřiny smrti. Krysař začne pískat na píšťalu, ne jemně jako na krysy, ale naplno. Všechny táhne jeho píseň za ním. Krysař je vyvede na Koppel a všichni spadnou do propasti. Jediný kdo přežije je rybář Jőrgen, kterému všechno dojede až druhý den. Nalezne totiž nemluvně, které svým křikem překoná zvuk píšťaly"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507946112e393.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
V_Dyk_Krysar.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse